มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ปริญญาเอก
 
   
 
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
ปริญญาโท
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  หลักสูตร  >  ปริญญาเอก  >  พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
   
ชื่อหลักสูตร :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา :
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พหุวัฒนธรรมศึกษา)
 
ชื่อย่อ ปร.ด. (พหุวัฒนธรรมศึกษา)


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา มุ่งให้มีการศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ วัฒนธรรม สถานะพลเมืองกับปัจจัยด้านชนชั้น เพศ และอายุ ที่มีผลต่อความไม่เท่าเทียมและการกีดกัน ทางสังคมในบริบทของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดีย โดยศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย คนไร้รัฐ ตลอดจนชุมชนทางวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจ แก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติ การกีดกันทางสังคม และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เป็นช่องทางให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรทางศาสนา องค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนนักวิเคราะห์สังคมและนโยบายมีโอกาสพัฒนาตนเอง โดยการเพิ่มเติมความรู้ระดับสูงในด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะในการวิจัยสังคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในการส่งเสริมการวิจัยด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมจากมุมมองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านมาสถาบันมีกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การผึกอบรม และการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสิทธิของผู้อพยพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้มีอัตลักษณ์ที่ถูกเบียดขับในสังคม โดยเน้นการทำงานร่วมกับชุมชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ องค์กร พัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

 1. เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความสามารถในการจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพหุวัฒนธรรมกับบริบทของความหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติและอย่างเข้าใจ
 2. มีความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีและวิธีวิทยาและมีทักษะขั้นสูงในการวิจัยสังคม พร้อมทั้งมีสามารถใช้ความรู้หลักทางด้านพหุวัฒนธรรมศึกษามาวิเคราะห์สังคมและนโยบาย ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรม ในระดับประเทศและภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 3. มีทักษะในการส่งเสริม พัฒนาให้เกิดความเข้าใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ นำเสนอแนวคิดและนโยบายพหุวัฒนธรรมนิยมที่เป็นผลมาจากการผนวกความคิด ความรู้ ให้เป็นนวัตกรรมใหม่ด้าน การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างวัฒนธรรม
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีภาวะผู้นำ และความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม
 5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลตัวเลขเพื่อการศึกษาและการนำเสนอผลงานวิจัย


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 1. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้อื่นอย่างรอบด้านในการจัดการกับปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม บนหลักการของการเข้าใจบริบทของความหลากหลาย การให้เกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 2. เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการบูรณาการศาสตร์ด้านพหุวัฒนธรรม เพื่อการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมพหุลักษณ์ที่ส่งผลกับวิถีชีวิตของผู้คนในระดับประเทศ ภูมิภาค และสังคมโลกโดยรวม
 3. เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสนอทางออกสำหรับปัญหาที่เกิดจากความหลากหลาย และความซับซ้อนทางวัฒนธรรม
 4. เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้และเป็นผู้แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต ติดตามและประมวลความรู้ศาสตร์ด้านพหุวัฒนธรรมที่มีการเคลื่อนไหว รวมทั้งทำความเข้าใจประเด็นข้อถกเถียงใหม่ที่ ได้รับความสนใจในสังคม


รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ภาษาที่ใช้ : ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1
ผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท

แบบ 2.1
ผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
แบบ 2.2
ผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี
          หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
          หมวดวิชาบังคับ
-
9
12
          หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
-
3
12
          วิทยานิพนธ์
48
36
48
          รวมไม่น้อยกว่า
48
48
72


รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1 ทำวิทยานิพนธ์
(แบบ 1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)

 1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

  วภวธ 510 แนวคิดหลักทางด้านวัฒนธรรมศึกษา
  ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ความคิดเชิงปรัชญาจากสำนักคิด ที่เป็นจุดกำเนิดของศาสตร์ด้านวัฒนธรรมศึกษาจากสำนักเบอร์มิงแฮมจากอังกฤษ สำนักแฟรงค์เฟริตจากเยอรมัน และกลุ่มนักคิดจากฝรั่งเศส แนวโน้มร่วมสมัยของความคิดหลักในการศึกษาวัฒนธรรม การพิจารณาวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสร้างอุดมการณ์ วัฒนธรรมกับการสร้างความรู้และ ความหมาย วัฒนธรรมในฐานะการเมืองในบริบทโลกหลังสมัยใหม่ วัฒนธรรมกับการต่อรองความหมายใน พื้นที่ของความหลากหลายทางบริบทสังคม จริยธรรมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 2. วิทยานิพนธ์

  วภพศ 898 วิทยานิพนธ์ *
  การกำหนดโครงร่างวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา การดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อค้นพบ การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้พิจารณา
  แบบ 2 ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา
  (แบบ 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท และ แบบ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี)

   

  1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
   แบบ 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ไม่นับหน่วยกิต
   แบบ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่นับหน่วยกิต

   วภวธ 510 แนวคิดหลักทางด้านวัฒนธรรมศึกษา
   ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ความคิดเชิงปรัชญาจากสำนักคิด ที่เป็นจุดกำเนิดของศาสตร์ด้านวัฒนธรรมศึกษาจากสำนักเบอร์มิงแฮมจากอังกฤษ สำนักแฟรงค์เฟริตจากเยอรมัน และกลุ่มนักคิดจากฝรั่งเศส แนวโน้มร่วมสมัยของความคิดหลักในการศึกษาวัฒนธรรม การพิจารณาวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสร้างอุดมการณ์ วัฒนธรรมกับการสร้างความรู้และความหมาย วัฒนธรรมในฐานะการเมืองในบริบทโลกหลังสมัยใหม่ วัฒนธรรมกับการต่อรองความหมายในพื้นที่ของความหลากหลายทางบริบทสังคม จริยธรรมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  2. หมวดวิชาบังคับ
   แบบ 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท จำนวน 9 หน่วยกิต

   วภพศ 601 แนวคิด ทฤษฎีหลักด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา
   การสำรวจข้อโต้แย้งทางทฤษฏีเกี่ยวกับความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และนโยบายพหุวัฒนธรรมนิยมในหลายบริบท อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย พัฒนาการของพหุวัฒนธรรมนิยมในฐานะจุดยืนทางการเมือง และนโยบายของรัฐต่อความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ความหลากหลายกับโลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ของวาทกรรมสิทธิมนุษยชน การศึกษา ความหลากหลายในสังคมผ่านมุมมองด้านเพศสภาพ การวิเคราะห์วาทกรรม และการเมืองของการสร้างภาพแสดงแทน มโนทัศน์เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง และความเป็นอื่นในประวัติศาสตร์ชาติและชาตินิยมโดยเฉพาะในบริบทเอเชีย
   ตะวันออกเฉียงใต้

   วภพศ 602 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา
   ความแตกต่างทางกระบวนทัศน์ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ปรัชญาพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบสร้าง ทฤษฎีจากข้อมูล การศึกษาเฉพาะกรณี การศึกษาข้อมูลจากเรื่องเล่า การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม จริยธรรมในการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความ ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรง การวิจัยแบบผสมผสาน ตัวอย่าง การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษา

   วภพศ 603 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา
   การอภิปรายประเด็นร่วมสมัยในการศึกษาและการวิจัยด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา กรณีศึกษา สังคมพหุวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในบริบทอื่นๆ พัฒนาการใหม่ๆ ทางด้านทฤษฎี และวิธีวิทยาในการศึกษาความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาด้านจริยธรรมในการศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม

   แบบ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 12 หน่วยกิต

   วภพศ 601 แนวคิด ทฤษฎีหลักด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา
   การสำรวจข้อโต้แย้งทางทฤษฏีเกี่ยวกับความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และนโยบายพหุวัฒนธรรมนิยมในหลายบริบท อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย พัฒนาการของพหุวัฒนธรรมนิยมในฐานะจุดยืนทางการเมือง และนโยบายของรัฐต่อความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ความหลากหลายกับโลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ของวาทกรรมสิทธิมนุษยชน การศึกษา ความหลากหลายในสังคมผ่านมุมมองด้านเพศสภาพ การวิเคราะห์วาทกรรม และการเมืองของการสร้างภาพแสดงแทน มโนทัศน์เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง และความเป็นอื่นในประวัติศาสตร์ชาติและชาตินิยมโดยเฉพาะในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   วภพศ 602 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา
   ความแตกต่างทางกระบวนทัศน์ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ปรัชญาพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบสร้าง ทฤษฎีจากข้อมูล การศึกษาเฉพาะกรณี การศึกษาข้อมูลจากเรื่องเล่า การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม จริยธรรมในการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความ ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรง การวิจัยแบบผสมผสาน ตัวอย่าง การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษา

   วภพศ 603 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา
   การอภิปรายประเด็นร่วมสมัยในการศึกษาและการวิจัยด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา กรณีศึกษา สังคมพหุวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในบริบทอื่นๆ พัฒนาการใหม่ๆ ทางด้านทฤษฎี และวิธีวิทยาในการศึกษาความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาด้านจริยธรรมในการศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม

   วภพศ 604 การสร้างกรอบความคิดการวิจัยด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา *
   การบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางวัฒนธรรมศึกษาและพหุวัฒนธรรมศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และกระบวนทัศน์วิจัยเพื่อสร้างกรอบความคิดการวิจัย กลยุทธการออกแบบและการวางแผนการ วิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา การวิพากษ์และประเมินวรรณกรรม การตั้งประเด็นศึกษาและคำถามการวิจัย จริยธรรมทางการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา การสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีในการวิจัย การกำหนดหน่วย วิเคราะห์ การเลือกเครื่องมือการวิจัยและพื้นที่วิจัย และการสร้างข้อถกเถียงจากงานวิจัย

  3. หมวดวิชาเลือก
   แบบ 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
   แบบ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

   วภวธ 610 พหุวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังยุคอาณานิคม
   ประวัติศาสตร์การสร้างชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อนรัฐชาติสมัยใหม่ มรดกของอาณานิคมและความตึงเครียดระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มทางวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อความสำคัญระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และการสร้างอัตลักษณ์ นโยบายและแนวคิดชาตินิยม บริบทของลัทธิล่าอาณานิคมอิทธิพลทางการเมือง และการทหารของมหาอำนาจที่มีส่วนในการก่อรูปความสัมพันธ์ และนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ ผลสะท้อนของวาทกรรมเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมระดับโลก และการส่งเสริมสิทธิของชนกลุ่มน้อยในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ความสัมพันธ์ ระหว่างทฤษฎีหลังอาณานิคมกับพหุวัฒนธรรมนิยม รูปแบบของอาณานิคมใหม่ที่แสดงออกผ่านทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

   วภวธ 611 การข้ามชาติ การอพยพโยกย้าย และการพลัดถิ่นในเอเชีย
   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ การศึกษาพลวัตโลกและเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายการผลิต แรงงาน สินค้า และทุนข้ามแดนในเอเชีย ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมในเอเชีย อันเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายของผู้คนทั้งในอดีตและปัจจุบัน การพลัดถิ่นของชาวจีนและอินเดียในประเทศอาเซียน ความเป็นพลเมืองและการปรับใช้แนวคิดเรื่องสิทธิโดยผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ โดยเฉพาะจากพม่า เขมร และลาว ความเข้าใจต่อความเป็นพลเมืองแบบใหม่ๆ พลเมืองแบบยืดหยุ่น พลเมืองโลก พลเมืองสากล พลเมืองพหุวัฒนธรรม และนัยต่อบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความหลากหลายของเงื่อนไขและแรงจูงใจของการเคลื่อนย้ายของประชากรในเอเชีย การหนีจากภัยคุกคาม การย้ายถิ่นของแรงงาน การย้ายถิ่นเพื่อโอกาสทางการศึกษา การท่องเที่ยวและการย้ายถิ่นเพื่อวิถีชีวิตที่ดีกว่า การย้ายถิ่นเพื่อการแต่งงาน และการค้ามนุษย์

   วภวธ 614 พหุวัฒนธรรมกับการศึกษา
   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการศึกษา การศึกษาในฐานะเครื่องมือการสร้างอุดมการณ์ชาติ การศึกษาในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาจากประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์ ประเด็นและหลักการของการศึกษาพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ การศึกษาเพื่อการต่อต้านการเหยียดหยามทางวัฒนธรรม รูปแบบการสอนสำหรับผู้เรียนที่ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้นทางสังคม เพศสภาพ และความบกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพหุวัฒนธรรมในทางปฏิบัติ หลักสูตร แบบเรียน นโยบาย กิจกรรมในโรงเรียน สื่อการสอน

   วภวธ 619 การศึกษาประเด็นเฉพาะ
   ปรึกษาประเด็นที่สนใจโดยตรงกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ

   วภวธ 620 การเมืองของสิทธิทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   แนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายความหมายของสิทธิมนุษยชน ให้ครอบคลุมสิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิทางภาษา สิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ความเป็นเจ้าของร่วมในมรดกและทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับมิติด้านมานุษยวิทยาของสิทธิ ท้องถิ่นภิวัตน์ของวาทกรรมสิทธิมนุษยชน การสร้างพื้นที่ต่อรองทางวัฒนธรรม โดยการผสมผสานมโนทัศน์สากลเกี่ยวกับสิทธิและความหลากหลายกับมโนทัศน์ท้องถิ่น ลิขสิทธิ์ทางความรู้ของชนเผ่าพื้นเมือง การตรวจสอบเชิงวิพากษ์ในประเด็นการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่มีวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนโดยเฉพาะในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   วภวธ 621 การสื่อสารกับพหุวัฒนธรรมเอเชีย
   ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมการสื่อสาร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมต่อการสื่อสารในบริบทเอเชียที่หลากหลาย ความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร และการเมืองของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในสังคมเอเชีย การเติบโตของการสื่อสารแบบดิจิทัลกับประเด็นการเมืองของอัตลักษณ์ การสื่อสารมวลชน สิทธิการสื่อสาร การบริโภค สมรรถนะทางพหุวัฒนธรรม ชนชั้น และเพศสภาพ

   วภวธ 622 พหุวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ กับพหุลักษณ์ทางการแพทย์
   ทิศทางและแนวโน้มของพหุลักษณ์ทางการแพทย์ในบริบทของความเป็นพหุวัฒนธรรม อำนาจในการนิยามความหมายความเจ็บป่วยและการให้บริการ การต่อรองความหมายระหว่างการเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานหรือการเป็นสินค้าสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพและสิทธิของกลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มคนชาติพันธุ์ ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐานะ และแรงงานข้ามชาติ อุบัติการณ์ของโรคและโรคอุบัติใหม่ที่มาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานผู้คน ทุนและอิทธิพลของทุนกับการให้บริการและประเภทของสถานบริการสุขภาพ การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   วภวธ 623 ภาษา อำนาจ และอัตลักษณ์
   ทฤษฎีและกรณีศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงภาษาในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษากับการก่อรูปอัตลักษณ์ ภาษากับความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ภาษากับการสร้างและท้าทายพรมแดนทางชาติพันธุ์ ชนชั้น และชาติ อิทธิพลของนโยบายรัฐและองค์กรข้ามชาติ ต่อความหลากหลายทางภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   วภวธ 624 พลวัตทางวัฒนธรรมกับความหลากหลายในสังคมเมือง *
   เมืองกับพัฒนาการในบริบทสังคมวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพหุวัฒนธรรมนิยมกับความเป็นเมืองในสภาวะสังคมโลกาภิวัตน์ ที่มีต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั้งที่อาศัยในเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการปรับตัวของผู้คน ความเป็นชุมชนวัฒนธรรมในเมืองรวมทั้งผลกระทบที่มีต่อสังคมชนบท อิทธิพลของภูมิรัฐศาสตร์กับความหลากหลายวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของกลุ่มคน พื้นที่ทางสังคม การเคลื่อนย้ายของผู้คน ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีต่อกัน ความขัดแย้งและความรุนแรงทางวัฒนธรรมผ่านมิติความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้

   วภวธ 625 มรดกวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ และการท่องเที่ยวกับพหุวัฒนธรรมเอเชีย *
   ทฤษฎี แนวคิด ข้อโต้แย้งปัจจุบันเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ และการท่องเที่ยวในความหลากหลายทางสังคมศาสตร์ มรดกวัฒนธรมและการท่องเที่ยวในฐานะการเมืองทางวัฒนธรรม และภาคปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมเอเชีย การจัดการอุตสาหกรรมมรดกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยองค์กรระดับโลก ระดับชาติ และท้องถิ่น การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและท้องถิ่น และสิทธิทางวัฒนธรรม

   วภวธ 626 ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ในสังคมร่วมสมัยเอเชีย *
   พัฒนาการแนวคิดและข้อถกเถียงทางชาติพันธุ์ศึกษาในบริบทสังคมร่วมสมัย การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเมืองทางชาติพันธุ์และเชื้อชาติ ศาสนากับเชื้อชาติและชาติพันธุ์ การธำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ภายใต้บริบทรัฐชาติและกระแสโลกาภิวัตน์ ความรุนแรงและความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ การประกอบสร้างขอบเขตชาติพันธุ์และความเป็นอื่น การวิเคราะห์กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  4. วิทยานิพนธ์

   วภวธ 699 วิทยานิพนธ์
   การกำหนดโครงร่างวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา การดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อค้นพบ การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้พิจารณา

   วภวธ 799 วิทยานิพนธ์
   การกำหนดโครงร่างวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา การดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อค้นพบ การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้พิจารณา

   * รายวิชาใหม่

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
  ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
  Ph.D. (Education Policy Studies)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
  Ph.D. (Journalism Studies)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์
  Ph.D. (History)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ
  Ph.D. (Women's and Gender Studies)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
  Ph.D. (Southeast Asian Studies)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ยงย่วน
  ปร.ด.(ประชากรศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
 • Assistant Professor Dr.Alexandra Trupp
  Ph.D. (Theoretical and Applied Geography)
 • Lecturer Dr.Coeil Barry
  Ph.D. (Comparative Government)
 • Lecturer Dr.James A. Warren
  Ph.D. (History)
 • Lecturer Dr.Matthew P. Copeland
  Ph.D. (Asian History)
 • Lecturer Dr.Roberto B. Gozzoli
  Ph.D. (Ancient History and Archaeology)

อาจารย์ประจำ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
  ปร.ด. (ดนตรีศึกษา)

อาจารย์พิเศษ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
  Ph.D. (Media and Cultural Studies)
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Professor Heddy Shri Ahimsa-Putra
  Ph.D. (Anthropology)
  Faculty of Anthropology, University of Gadjah Mada ,Yogyakarta, Indonesia.
 • Professor Dr.Peter van der Veer
  Ph.D. (Anthropology)
  The Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity at Göttingen, Germany
 • Associate Professor Dr.Alexander Horstmann
  Ph.D. (Social Anthropology/Sociology)
  Department of Cross Cultural and Regional Studies, Faculty of Humanities, University of Copenhagen, Denmark
 • Associate Professor Dr.Vivienne Wee
  Ph.D. (Social Sciences)
  Department of Asian and International Studies, City University of Hong Kong, Hong Kong.
 • Dr.Chua Beng-Huat
  Ph.D. (Sociology)
  Faculty of Arts and Social Science, National University of Singapore
 • Dr.Mahendra Kumar Mishra
  Ph.D. (Indigenous Culture of Kalahandi)
  Orissa Education Service, Elementary Education and State Sc/ST Coordinator in Orissa Primary Education Programe Authority in
  Orissa. India

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนในวัน – เวลาราชการ


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
 4. เป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกหรือเป็นผู้วิจัยหลักในบทความที่เกี่ยวข้องด้านพหุวัฒนธรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน (peer review) ไม่เกิน 5 ปี จำนวนอย่างน้อย 1 ผลงาน
 5. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ คัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับเกียรตินิยม
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร - รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3328
โทรสาร 0-2800-2332
Email : thithimadee.art@mahidol.ac.th

เลขานุการหลักสูตร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3331
โทรสาร 0-2800-2332
Email : narong.ard@mahidol.ac.th

งานสนับสนุนวิชาการ (หน่วยสนับสนุนการศึกษา)
โทรศัพท์ 0-2800-2303, 0-2800-2308-14 ต่อ 3213, 3230
โทรสาร 0-2800-2332

การรับสมัคร

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน