มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ปริญญาเอก
 
   
 
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
ปริญญาโท
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  หลักสูตร  >  ปริญญาเอก  >  ภาษาศาสตร์
 
ภาษาศาสตร์
   
ชื่อหลักสูตร :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ชื่อปริญญา :
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
 
ชื่อย่อ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สภาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยด้านภาษาศาสตร์บนพื้นฐานพหุภาษาและพหุวัฒนธรรมในระดับสากล มีความคิดริเริ่ม สามารถบุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ บูรณาการประยุกต์ศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ในอันที่จะยังประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

การเรียนการสอน

หลักสูตรภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในวัน เวลาราชการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา หรือนักวิจัยด้านภาษาและภาษาศาสตร์
 • นักวิจัยด้านภาษาบนฐานวัฒนธรรม
 • นักวิชาการหรือนักพัฒนาในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
 • นักการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภาษาในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาภาษาศาสตร์ เช่น ล่าม นักแปล ครูสอนพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
  Ph.D. (Linguistics)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์
  Ph.D. (Linguistics)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
  Ph.D. (Linguistics)
 • ดร.ยุทธพร นาคสุข
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
 • ดร.สราวุฒิ ไกรเสม
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของหลักสูตร ... Download: PDF

ประธานหลักสูตร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
โทรศัพท์ 02 800 2308 - 14 ต่อ 3111
อีเมล : mayuree.tha@mahidol.ac.th

งานสนับสนุนวิชาการ (หน่วยสนับสนุนการศึกษา)
โทรศัพท์ 02 800 2303, 02 800 2308 14 ต่อ 3213, 3230
โทรสาร 02 800 2332

การรับสมัคร

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน