มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ปริญญาเอก
 
   
 
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
ปริญญาโท
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  หลักสูตร  >  ปริญญาเอก  >  ภาษาศาสตร์
 
ภาษาศาสตร์
   
ชื่อหลักสูตร :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ชื่อปริญญา :
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
 
ชื่อย่อ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)

ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และเป็นภูมิภาคแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และการเมืองมาช้านานแล้ว ในปัจจุบันภูมิภาคบริเวณนี้มีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และเทคโนโลยี อีกทั้งประเทศไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป เพื่อให้เกิดความเจริญและการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในด้านต่างๆข้างต้น การที่จะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรก ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรไทยทุกพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ซึ่งต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือที่จะนำความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้เข้าสู่กลุ่มชนต่างๆ อีกทั้ง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีปรัชญาว่า "ภาษา และวัฒนธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม" ซึ่งปรัชญาดังกล่าวเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านต่างๆของสถาบัน นอกจากนี้สถาบันฯมีความพร้อมทั้งด้านข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย ประสบการณ์ และบุคลากร ในการดำเนินการทั้งด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยภารกิจที่สำคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จึงให้ความสำคัญต่อการผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจและความชำนาญเกี่ยวกับภาษาของกลุ่มชนต่างๆในประเทศไทย และภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอาคเนย์ในระดับลึก ปรัชญาของหลักสูตรจึงมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะการวิจัยทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนา บนพื้นฐานความมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ดังกล่าวและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ การแก้ไขปัญหาขององค์กรและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

การเรียนการสอน

ในเวลาราชการ

สิ่งที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่น

 • เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • ส่งเสริมการทำงานเชิงประยุกต์ทั้งในด้านการศึกษาและสังคมโดยรวม
 • สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านทฤษฎีภาษาศาสตร์ทั้งด้านปฏิบัติและประยุกต์
 • เน้นการศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและสังคมโลก

รายวิชาในหลักสูตร

 • ผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
  1. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
   • *วภภษ 502 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
    อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร์ กลสัทศาสตร์ การเกิดเสียง การถ่ายถอดเสียงจากภาษาต่างๆ สู่สัทอักษร ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ระบบเสียง วิธีวิทยาเพื่อวิเคราะห์ระบบเสียงของภาษา การฝึกวิเคราะห์ศาสตร์เกี่ยวกับเสียงเชิงฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลจากภาษาต่างๆ จริยธรรมการวิจัย
   • วภภษ 505 วากยสัมพันธ์
    มโนทัศน์พื้นฐานและระเบียบวิธีการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ตามแนวโครงสร้างทางไวยากรณ์ การวิเคราะห์หน่วยคำ คำ วลี อนุพากย์ และประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างวากยสัมพันธ์กับอรรถศาสตร์ การนำเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามจริยธรรมทางวิชาการ
   • วภภษ 525 ภาษาศาสตร์สังคม
    ภาษาและบริบททางสังคมวัฒนธรรม การแปรภาษา การสัมผัสภาษา ภาวะทวิภาษาและพหุภาษา ภาษาและอัตลักษณ์ ภาวะวิกฤตทางภาษาและการฟื้นฟูภาษา การปนและการสลับภาษา ภาษาและชุมชน
   • วภภษ 532 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    ภาษาที่พูดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านวรรณนาและเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะ และลักษณะร่วมของภาษาในแต่ละตระกูลภาษา
   • *วภภษ 607 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัย
    หลักการสำคัญของวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ การบูรณาการวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัยที่เหมาะสม การพัฒนาโครงร่างการวิจัย ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
   • *วภภษ 608 วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
    การประยุกต์ทฤษฎีและวิธีการทางภาษาศาสตร์ภาคสนามมาใช้วิเคราะห์ภาษา จริยธรรมในการทำวิจัยภาคสนาม การซักถามภาษา การสัมภาษณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของผู้บอกภาษา และการใช้โปรแกรมในการจัดการข้อมูล
    * รายวิชาใหม่
  2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   • วภภษ 610 สัมมนาทางสัทวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    ลักษณะทางสัทศาสตร์ของการทำงานของเส้นเสียงแบบต่างๆ ลักษณะน้ำเสียงในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิวัฒนาการของวรรณยุกต์ในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องคัดสรรเฉพาะด้านเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีวรรณยุกต์กับภาษาที่มีลักษณะน้ำเสียง ระเบียบวิธีวิจัยทางสัทวิทยา
   • วภภษ 611 สัมมนาทางอรรถศาสตร์
    ทฤษฎีหลักต่างๆ ทางอรรถศาสตร์ แนวคิดสำคัญของทฤษฎีอรรถศาสตร์ ความคิดเห็นที่สำคัญของนักภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอรรถศาสตร์ ตัวอย่างจากภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระเบียบวิธีวิจัยทางอรรถศาสตร์
   • *วภภษ 613 สัมมนาทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    ลักษณะของแต่ละตระกูลภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ตระกูลไท ออสโตรเอเชียติก ไซโน-ทิเบตัน ม้ง-เย้า และออสโตรนีเชียน ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของภาษาในอาณาบริเวณนี้
   • วภภษ 615 สัมมนาแบบลักษณ์ภาษา
    ความเป็นมาของแบบลักษณ์ภาษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแบบลักษณ์ภาษา ลักษณะของแบบลักษณ์ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงของภาษา งานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบลักษณ์และลักษณะสากลตามแนวภาษาศาสตร์ เน้นกลุ่มภาษาที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   • วภภษ 616 สัมมนาทางภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ
    งานสำคัญทางด้านการแบ่งกลุ่มภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา และการสืบสร้างระบบเสียง ระบบหน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ของภาษาในตระกูลเดียวกันโดยเน้นภาษาในเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 617 สัมมนาทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
    ทฤษฎีของอรรถศาสตร์ และวิธีการทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาวัฒนธรรมและความคิด อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และรูปแบบการใช้ภาษา งานสำคัญและประเด็นศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ในปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับทฤษฎี
   • *วภภษ 618 สัมมนาทางสัมพันธสารวิเคราะห์
    ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธสารกับสังคม การวิเคราะห์สัมพันธสารที่เกี่ยวข้องกับแขนงอื่นทางภาษาศาสตร์ เช่น สัมพันธสารและวัจนปฏิบัติศาสตร์ สัมพันธสารและประเภทสัมพันธสาร สัมพันธสารและบทสนทนา สัมพันธสารและโครงสร้างทางไวยากรณ์ สัมพันธสารและคลังข้อมูล แนวทางการวิเคราะห์สัมพันธสาร แนวโน้มการวิจัยด้านสัมพันธสารวิเคราะห์
   • *วภภษ 620 สัมมนาความหลากหลายทางภาษาและชีววัฒนธรรม
    ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางภาษาและความหลากหลายชีววัฒนธรรม การสูญหายของภาษากับการสูญหายของความหลากหลายทางชีววัฒนธรรม พัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางด้านการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลภาษาและชีววัฒนธรรม ระเบียบวิธีวิจัยทางการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลภาษาและชีววัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ข้อมูลวิจัยทางด้านภาษาและชีววัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวโน้มปัจจุบันด้านการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางภาษาและชีววัฒนธรรม
   • วภภษ 623 สัมมนาทางภาษาศาสตร์สังคม
    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาษา การปนภาษา การสลับภาษา การต่อรองอัตลักษณ์ การธำรงภาษา การฟื้นฟูภาษา ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคม
   • วภภษ 626 การวิจัยตามกำหนด
    การวิจัยทางภาษาศาสตร์ในหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาร่วมกันกำหนด
   • วภภษ 634 สัมมนาทางวัจนปฏิบัติศาสตร์
    พัฒนาการของแนวคิดสำคัญของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับปริชาน วัจนปฏิบัติศาสตร์กับอรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการเรียนการสอนภาษา ระเบียบวิธีวิจัยทางวัจนปฏิบัติศาสตร์
   • วภภษ 643 สัมมนาทางภาษาศาสตร์การศึกษา
    แนวคิด ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์การศึกษา การประยุกต์ความรู้ภาษาศาสตร์เพื่อพัฒนาภาษาและจัดการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อการรู้หนังสือ การสอนภาษาในฐานะที่เป็นภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง หรือภาษาต่างประเทศ การเชื่อมโยงสู่ความรู้ในภาษาราชการ ภาษาประจำชาติ ภาษานานาชาติ การรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม สิทธิทางภาษา นโยบายภาษาและการวางแผนทางภาษาเพื่อการศึกษาของกลุ่มประเทศในเอเชีย
      
 • ผู้สำเร็จหลักสูตรโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา
  1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
   • *วภภษ 502 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
    อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร์ กลสัทศาสตร์ การเกิดเสียง การถ่ายถอดเสียงจากภาษาต่างๆ สู่สัทอักษร ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ระบบเสียง วิธีวิทยาเพื่อวิเคราะห์ระบบเสียงของภาษา การฝึกวิเคราะห์ศาสตร์เกี่ยวกับเสียงเชิงฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลจากภาษาต่างๆ จริยธรรมการวิจัย
   • วภภษ 505 วากยสัมพันธ์
    มโนทัศน์พื้นฐานและระเบียบวิธีการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ตามแนวโครงสร้างทางไวยากรณ์ การวิเคราะห์หน่วยคำ คำ วลี อนุพากย์ และประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างวากยสัมพันธ์กับอรรถศาสตร์ การนำเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามจริยธรรมทางวิชาการ
   • วภภษ 532 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    ภาษาที่พูดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านวรรณนาและเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะ และลักษณะร่วมของภาษาในแต่ละตระกูลภาษา
   • วภภษ 525 ภาษาศาสตร์สังคม
    ภาษาและบริบททางสังคมวัฒนธรรม การแปรภาษา การสัมผัสภาษา ภาวะทวิภาษาและพหุภาษา ภาษาและอัตลักษณ์ ภาวะวิกฤตทางภาษาและการฟื้นฟูภาษา การปนและการสลับภาษา ภาษาและชุมชน
    * รายวิชาใหม่
  2. หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
   • *วภภษ 607 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัย
    หลักการสำคัญของวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ การบูรณาการวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัยที่เหมาะสม การพัฒนาโครงร่างการวิจัย ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
   • *วภภษ 608 วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
    การประยุกต์ทฤษฎีและวิธีการทางภาษาศาสตร์ภาคสนามมาใช้วิเคราะห์ภาษา จริยธรรมในการทำวิจัยภาคสนาม การซักถามภาษา การสัมภาษณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของผู้บอกภาษา และการใช้โปรแกรมในการจัดการข้อมูล
  3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   • วภภษ 610 สัมมนาทางสัทวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    ลักษณะทางสัทศาสตร์ของการทำงานของเส้นเสียงแบบต่างๆ ลักษณะน้ำเสียงในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิวัฒนาการของวรรณยุกต์ในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องคัดสรรเฉพาะด้านเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีวรรณยุกต์กับภาษาที่มีลักษณะน้ำเสียง ระเบียบวิธีวิจัยทางสัทวิทยา
   • วภภษ 611 สัมมนาทางอรรถศาสตร์
    ทฤษฎีหลักต่างๆ ทางอรรถศาสตร์ แนวคิดสำคัญของทฤษฎีอรรถศาสตร์ ความคิดเห็นที่สำคัญของนักภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอรรถศาสตร์ ตัวอย่างจากภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระเบียบวิธีวิจัยทางอรรถศาสตร์
   • *วภภษ 613 สัมมนาทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    ลักษณะของแต่ละตระกูลภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ตระกูลไท ออสโตรเอเชียติก ไซโน-ทิเบตัน ม้ง-เย้า และออสโตรนีเชียน ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของภาษาในอาณาบริเวณนี้
   • วภภษ 615 สัมมนาแบบลักษณ์ภาษา
    ความเป็นมาของแบบลักษณ์ภาษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแบบลักษณ์ภาษา ลักษณะของแบบลักษณ์ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงของภาษา งานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบลักษณ์และลักษณะสากลตามแนวภาษาศาสตร์ เน้นกลุ่มภาษาที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   • วภภษ 616 สัมมนาทางภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ
    งานสำคัญทางด้านการแบ่งกลุ่มภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา และการสืบสร้างระบบเสียง ระบบหน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ของภาษาในตระกูลเดียวกันโดยเน้นภาษาในเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 617 สัมมนาทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
    ทฤษฎีของอรรถศาสตร์ และวิธีการทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาวัฒนธรรมและความคิด อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และรูปแบบการใช้ภาษา งานสำคัญและประเด็นศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ในปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับทฤษฎี
   • *วภภษ 618 สัมมนาทางสัมพันธสารวิเคราะห์
    ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธสารกับสังคม การวิเคราะห์สัมพันธสารที่เกี่ยวข้องกับแขนงอื่นทางภาษาศาสตร์ เช่น สัมพันธสารและวัจนปฏิบัติศาสตร์ สัมพันธสารและประเภทสัมพันธสาร สัมพันธสารและบทสนทนา สัมพันธสารและโครงสร้างทางไวยากรณ์ สัมพันธสารและคลังข้อมูล แนวทางการวิเคราะห์สัมพันธสาร แนวโน้มการวิจัยด้านสัมพันธสารวิเคราะห์
   • *วภภษ 620 สัมมนาความหลากหลายทางภาษาและชีววัฒนธรรม
    ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางภาษาและความหลากหลายชีววัฒนธรรม การสูญหายของภาษากับการสูญหายของความหลากหลายทางชีววัฒนธรรม พัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางด้านการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลภาษาและชีววัฒนธรรม ระเบียบวิธีวิจัยทางการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลภาษาและชีววัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ข้อมูลวิจัยทางด้านภาษาและชีววัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวโน้มปัจจุบันด้านการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางภาษาและชีววัฒนธรรม
   • วภภษ 623 สัมมนาทางภาษาศาสตร์สังคม
    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาษา การปนภาษา การสลับภาษา การต่อรองอัตลักษณ์ การธำรงภาษา การฟื้นฟูภาษา ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคม
   • วภภษ 626 การวิจัยตามกำหนด
    การวิจัยทางภาษาศาสตร์ในหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาร่วมกันกำหนด
   • วภภษ 634 สัมมนาทางวัจนปฏิบัติศาสตร์
    พัฒนาการของแนวคิดสำคัญของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับปริชาน วัจนปฏิบัติศาสตร์กับอรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการเรียนการสอนภาษา ระเบียบวิธีวิจัยทางวัจนปฏิบัติศาสตร์
   • วภภษ 643 สัมมนาทางภาษาศาสตร์การศึกษา
    แนวคิด ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์การศึกษา การประยุกต์ความรู้ภาษาศาสตร์เพื่อพัฒนาภาษาและจัดการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อการรู้หนังสือ การสอนภาษาในฐานะที่เป็นภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง หรือภาษาต่างประเทศ การเชื่อมโยงสู่ความรู้ในภาษาราชการ ภาษาประจำชาติ ภาษานานาชาติ การรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม สิทธิทางภาษา นโยบายภาษาและการวางแผนทางภาษาเพื่อการศึกษาของกลุ่มประเทศในเอเชีย
  4. วิทยานิพนธ์
   • วภภษ 699 วิทยานิพนธ์
    กำหนดโครงการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย ให้มีการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การเก็บข้อมูล การการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิจัย การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคณะกรรมการประเมินผลงานอย่างมีจริยธรรม
   • วภภษ 799 วิทยานิพนธ์
    กำหนดโครงการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย ให้มีการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การเก็บข้อมูล การการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิจัย การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคณะกรรมการประเมินผลงานอย่างมีจริยธรรม

อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
  Ph.D. (Linguistics), La Trobe University, Australia
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์
  Ph.D. (Linguistics), Macquarie University, Australia
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรัตน์เดชา
  Ph.D. (Linguistics), University of Hawaii at Manoa, USA
 6. ดร.ยุทธพร นาคสุข
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 7. ดร.สราวุฒิ ไกรเสม
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

อาจารย์พิเศษ

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
  Ph.D. (Linguistics), University of Hawaii, USA
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
  Ph.D. (Linguistics), Monash University, Australia
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
  Ph.D. (Linguistics), University of Edinburgh, UK
 4. ศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล
  Ph.D. (Linguistics), University of Texas at Austin, USA
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
  Ph.D. (Linguistics), University of Kansas (Lawrence), USA
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมภ์
  Ph.D. (Linguistics), Chulalongkorn University, Thailand
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์
  Ph.D. (Linguistics), University of Wisconsin–Madison, USA
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ โอสถาภิรัตน์
  Ph.D. (Linguistics), University of California, Berkeley, USA
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
  Ph.D. (Linguistics), University of Michigan, USA
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
  Ph.D. (Linguistics), Cornell University, USA
 11. ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ
  Ph.D. (Linguistics), University of Michigan, USA
 12. Professor Dr.Robert Bauer
  Ph.D. (Linguistics), University of California, Berkeley, USA
 13. Professor Dr.David Bradley
  Ph.D. (Linguistics), University of London, UK
 14. Professor Dr.Jerold Edmondson
  Ph.D. (Germanic Languages), University of California, Los Angeles, USA
 15. Professor Dr.John Hartmann
  Ph.D. (English literature and Linguistics), University of Michigan, USA
 16. Professor Dr.Shoichi Iwasaki
  Ph.D. (Linguistics), University of California, Los Angeles, USA
 17. Professor Dr.Dennis Lee Malone
  Ph.D. (Education), Indiana University, USA
 18. Professor Dr.Susan Elisabeth Malone
  Ph.D. (Educational Leadership and Policy Studies), Indiana University, USA
 19. Assistant Professor Dr.Kirk Person
  Ph.D. (Linguistics), University of Texas at Arlington, USA

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3111
โทรสาร 0-2800-2332
Email : mayuree.tha@mahidol.ac.th

เลขานุการหลักสูตร -

งานสนับสนุนวิชาการ (หน่วยสนับสนุนการศึกษา)
โทรศัพท์ 0-2800-2303, 0-2800-2308-14 ต่อ 3213, 3230
โทรสาร 0-2800-2332

การรับสมัคร

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน