มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
สิ่งพิมพ์
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
มัลติมีเดีย
 
 
VDO Clips (in Thai)
 
   
     
 
 
หน้าแรก  >  สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย  >  สิ่งพิมพ์  >  พจนานุกรม
 
พจนานุกรม
   
 

พจนานุกรมกัม - จีน - ไทย - อังกฤษ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ สถาบันกัม-ไท มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
ปี : 2543
ISBN : 974 - 664 - 486 - 6
จำนวนหน้า : 330
ราคา : 280 บาท
หมายเหตุ : -
  พจนานุกรมขมุ - เวียดนาม - ไทย - อังกฤษ
  
ผู้แต่ง / ผู้แปล : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ปี : 2541
ISBN : 974 - 661 - 404 - 5
จำนวนหน้า : 190
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมจ้วงเหนือ - จีน - ไทย - อังกฤษ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ สถาบันกัม-ไท มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
ปี : 2549
ISBN : 974 - 110 - 687 - 4
จำนวนหน้า : 432
ราคา : 500 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมชอง - ไทย - อังกฤษ

ผู้แต่ง / ผู้แปล : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ปี : 2552
ISBN : 978 - 974 - 11 - 1193 - 0
จำนวนหน้า : 184
ราคา :  
หมายเหตุ :  
 

พจนานุกรมโซ่ (ทะวืง)

ผู้แต่ง / ผู้แปล : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ปี : 2543
ISBN : 07340 - 2082 - 1
จำนวนหน้า : 189
ราคา : 300 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมไทย - กะเหรี่ยงสะกอ (1 ชุด 2 เล่ม)

ผู้แต่ง / ผู้แปล : สุริยา รัตนกุล
ปี : 2529
ISBN : 974 - 572 - 325 - 8 และ 874 - 572 - 326 - 6
จำนวนหน้า : 1277
ราคา : 750 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมไทย - ขมุ - อังกฤษ

ผู้แต่ง / ผู้แปล : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ปี : 2536
ISBN : 974 - 587 - 659 - 3
จำนวนหน้า : 768
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

พจนานุกรมบูเยย - จีน - อังกฤษ - ไทย

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ สถาบันกัม-ไท มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
ปี : 2544
ISBN : 974 - 665 - 347 - 4
จำนวนหน้า : 775
ราคา : 1,200 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมภาษาขมุในประเทศจีน

ผู้แต่ง / ผู้แปล : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ปี : 2545
ISBN : 974 - 05 - 0112 - 5
จำนวนหน้า : 225
ราคา : 400 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมภาษาขมุในประเทศไทย

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ปี : 2545
ISBN : 974 - 05 - 0110 - 9
จำนวนหน้า : 256
ราคา : 500 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมภาษาขมุในประเทศลาว

ผู้แต่ง / ผู้แปล : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ปี : 2545
ISBN : 974 - 05 - 0111 - 7
จำนวนหน้า : 285
ราคา : 500 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมภาษาขมุในประเทศเวียดนาม

ผู้แต่ง / ผู้แปล : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ปี : 2545
ISBN : 974 - 05 - 0098 - 6
จำนวนหน้า : 131
ราคา : 350 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมภาษาไทย - ละว้า

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุริยา รัตนกุล และ ลักขณา ดาวรัตนหงส์
ปี : 2530
ISBN : -
จำนวนหน้า : 501
ราคา : 300 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมภาษาพม่า - ไทยและไทย - พม่า

ผู้แต่ง / ผู้แปล : อรนุช นิยมธรรม และ วิรัช นิยมธรรม
ปี : 2537
ISBN : -
จำนวนหน้า : 748
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

พจนานุกรมภาษามลายูถิ่นสตูล, นครศรีธรรมราช - ไทย ไทย - มลายูถิ่นสตูล, นครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง / ผู้แปล : อมร ทวีศักดิ์
ปี : 2533
ISBN : -
จำนวนหน้า : 124
ราคา : 75 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมภาษาละว้า - ไทย

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุริยา รัตนกุล และ ลักขณา ดาวรัตนหงส์
ปี : 2529
ISBN : -
จำนวนหน้า : 421
ราคา : 300 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมภาษาลาว - ไทย

ผู้แต่ง / ผู้แปล : วีระพงศ์ มีสถาน
ปี : 2543
ISBN : 974 - 663 - 834 - 3
จำนวนหน้า : 428
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

พจนานุกรมสุย – จีน - ไทย - อังกฤษ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ สถาบันกัม-ไท มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
ปี : 2546
ISBN : 974 - 9574 - 54 - 0
จำนวนหน้า : 395
ราคา : 500 บาท
หมายเหตุ : -
 

พจนานุกรมฮไล(ลี) – จีน - ไทย - อังกฤษ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ สถาบันกัม-ไท มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
ปี : 2546
ISBN : 974 - 91878 - 3 - 0
จำนวนหน้า : 282
ราคา : 650 บาท
หมายเหตุ : -
 

ศัพทานุกรมเวียดนาม - ไทย - อังกฤษ

ผู้แต่ง / ผู้แปล : สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ
ปี : 2541
ISBN : 974 - 661 - 461 - 4
จำนวนหน้า : 236
ราคา : 160
หมายเหตุ : -
 

อภิธานภาษาขมุถิ่นต่าง ๆ ในเอเชียอาคเนย์

ผู้แต่ง / ผู้แปล : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ปี : 2545
ISBN : 974 - 05 - 0125 - 7
จำนวนหน้า : 547
ราคา : 1,500 บาท
หมายเหตุ : -
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน