มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  ผลงานวิชาการ > บทความตีพิมพ์เผยแพร่
 
บทความตีพิมพ์เผยแพร่
 
2564 (2021)     |     2558 (2015)     |     2557 (2014)     |     2556 (2013)     |     2555 (2012)
 

International

2012
Tiamsoon Sorisrisak. (2012). Concept and practice of cultural landscape protection in Thailand. Managing Cultural Landscapes, Edited by Ken Taylor, Jane Lennon, , 173 - 191.
2012
Somsonge Burusphat and Qin Xiaohang. (2012). Zhuang Word Structure. Journal of Chinese Linguistics, 40(1), 56-83.
2012
Chotchoungchatchai, S., Saralamp, P., Jenjittikul, T., Pornsiripongse, S. and Prathanturarug, S.(2012). Medicinal plants used with Thai Traditional Medicine in modern healthcare services: A case study in Kabchoeng Hospital, Surin Province, Thailand . Journal of Ethnopharmacology, 141 (1), 193-205.
2012
Kwanchit Sasiwongsaroj, Saowapa Pornsiripongse, Yongyuth Burasith, Patcharin Ketjamnong and Nutarat Koosakulrat. (2012). Buddhist Temple: The Well-being Space for the Aged in Thailand. Journal of Population and Social Studies, 20 (2), 2-19.
2012
Somsonge Burusphat . (2012). Tones of Thai Song Varieties. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS), 5, 32-48.
2012
Suwilai Premsrirat and Uniansasmita Samoh. (2012). Planning and Implementing Patani Malay in Bilingual Education in Southern Thailand. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS), 5, 85-96.
2012
Singhanat Nomnian. (2012). Exploring Thai EFL Teachers' Reflections on Teaching English Pronunciation at a Primary School Level. The Journal for ESL Teachers and Learners, 1, 47-54.
2012
Alexander Horstmann. (2012). Manora Ancestral Beings, Possession and Cosmic Tejuvenation in Southern Thailand. Anthropos, 107, 103-114. (ผลงานของวิทยาลัยศาสนศึกษา)
2012
Alexander Horstmann. (2012). ÉCHANGES DE GESTUELLES RELIGIEUSES DANS L'ESPACE RITUEL Performance des traditions rituelles et négociation des frontières entre les communautés dans le bassin du lac Songkhla, en Thaïlande du Sud. ANTHROPOLOGIE DU GESTE, Volume 36, numéro 3, 117-136. (ผลงานของวิทยาลัยศาสนศึกษา)

National

2555
เทียมสูรย์  สิริศรีศักดิ์. (2555). อนุสัญญาเพื่อการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่กายภาพ. วารสารเมืองโบราณ, 38 (2), 118-125.
2555
ธีรอาภา บุญจันทร์, เสาวภา พรสิริพงษ์ และ ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์.(2555). การจำลองวัตถุทางพิพิธภัณฑ์สำหรับคนตาบอด. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 32 (1), 107-114.
2555
กุลรัศมิ์ พรมไธสง, ภูษิตา อินทรประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย และ ธีรพงษ์ บุญรักษา.(2555). วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อบรรยากาศองค์การตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ในโรงพยาบาลศิริราช. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 10 (1), 55-62.
2555
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร และ กัญญภัคร์ อาจหาญ.(2555). การใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในการสอนในประเทศไทย: มีผลกระทบอย่างไรกับพฤติกรรมของเด็กจีนยูนนาน. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, 4 (8), 119-128.
2555
Duangporn Kamnoonwatana, Sunida Siwapathomchai and Niyanan Sampao-ngern. (2012). Local Health Communication. Journal of Humanities and Social Sciences, 1 (1), 61-85.
2555
เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์. (2555). ข้อคิดจากอุทกภัย 2554 เพื่อการวางแผนรับมือภัยพิบัติ. วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, 8(2), 1-22.
2555
Alexander Horstmann. (2555). การประนีประนอมความทุกข์ทนของผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงและภาพตัวแทนสิทธิของพวกเขา. วารสารสังคมศาสตร์ (สลายเส้นแบ่งพรมแดนไทย-พม่า) , 24(1-2), 243-282.
2555
พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์. (2555). ภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่ในสื่อบันเทิงไทย: บทวิเคราะห์จากภาพยนต์เรื่อง "รถไฟฟ้ามาหานะเธอ" และ ละครโทรทัศน์เรื่อง "สูตรเสน่หา". วารสารเพศวิถีศึกษา, 2, 115-140.
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน