มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  ผลงานวิชาการ > บทความตีพิมพ์เผยแพร่
 
บทความตีพิมพ์เผยแพร่
 
2564 (2021)     |     2558 (2015)     |     2557 (2014)     |     2556 (2013)     |     2555 (2012)
 

International

2013
Somsonge Burusphat . (2013). The Language Shift In Progress of Thai Song. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS), 6, 19-34.
2013
Sujaritlak Deepadung. (2013). Personal Pronouns in Palaung Dialects. SIL Language and Culture Documentation and Description 22, www.sil.org/resources/archives/53845.
2013
PATTAMA Patpong. (2013). Thematic progression of Thai Song Dam folktales. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS), 6, 189-215.
2013
Singhanat Nomnian. (2013). Thai Cultural Aspects in English Language Textbooks in a Thai Secondary School. Veridian E-Journal, 6(7), 13-30.
2013
Sirijit Sunanta and Leonora C. Angelesb*. (2013). From rural life to transnational wife: agrarian transition, gender mobility, and intimate globalization in transnational marriages in
northeast Thailand.
Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, 1–19.
2013
Siripen Ungsitipoonporn. (2013). Constructions and Funciions of Particle ?a4呀in Hakka. The International Journal of East Asian Studies, 18(1), 49-62.
2013
2013
2013
Alexander Horstmann. (2013). Chapter Five Performing multi-Religious Ritual in Southern Thailand: Polyphony, Contestation, and Transgression. Faith in the Future understanding the Revitalization of Religions  and Cultural Traditions in Asia (Social Sciences in Asia), 32, 91-100.
2013
Thomas Reuter and Alexander Horstmann. (2013). Chapter One Religious and Cultural Revitalization: A Post-Modern Phenomenon?. Faith in the Future understanding the Revitalization of Religions  and Cultural Traditions in Asia (Social Sciences in Asia), 32, 1-14.
2013
Sirijit Sunanta. (2013). Chapter 11 Gendered Nation and Classed Modernity: ThePerceptions of Mia Farang (Foreigners'Wives) in Thai Society. Cleavage,Connection and Conflict in Rural, Urban and Contemporary Asia, 183-199.
2013
Sirijit Sunanta. (2013). Negotiating with the Center: Diversity and Local Cultures in Thailand. Rights to Culture: Heritage, Language and Community in Thailand, Edited by Coeli Barry, 163-187.
2013
Alexandra Denes and Tiamsoon Sirisrisak. (2013). A Rights-Based Approach to Cultural Heritage Management at the Phanom Rung Historical Park in Northeast Thailand. Rights to Culture: Heritage, Language and Community in Thailand, Edited by Coeli Barry, 27-58.

National

2556
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร. (2556). ความหมายและอัตลักษณ์ของจีนฮากกา. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 33(1), 215-240.
2556
สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ และ นันทิยา ดวงภุมเมศ. (2556). ความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ชมต่อ ‘ไทยพีบีเอส’ ในฐานะสื่อสาธารณะ. วารสารศาสตร์, 6(3), 121-141.
2556
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์. (2556). ท้องถิ่นภาคกลางท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง: บทสังเคราะห์จากโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 30(2), 108-132.
2556
2556
ศิริจิต สุนันต๊ะ. (2556). สถานการณ์โต้แย้งเรื่องพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 32(1), 5-30.
2556
2556
2556
โสภนา ศรีจำปา. (2556). เงินตราเวียดนามในมิติภาษาและวัฒนธรรม. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ฉบับพิเศษ พิพิธทัศนาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม, 3-47.
2556
เสาวภา พรสิริพงษ์. (2556). การทูตภาคประชาชน: จากพรมแดนรัฐชาติสู่พรมแดนวัฒนธรรม. วารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง, 9 (3), 101-122.
2556
สมทรง บุรุษพัฒน์. (2556). การแปรและการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์ไทดำ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 32(2), 19-41.
2556
สุวิไล เปรมศรีรัตน์. (2556). ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนา: ฟื้นคน ฟื้นภาษา ในภาวะวิกฤต. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 32(2), 5-18.
2556
ณรงค์ อาจสมิติ. (2556). รัฐชาติ ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์ไทดำ. วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 31(2), ยังไม่ระบุหน้า. (อยู่ระหว่างพิมพ์).
2556
ยงยุทธ บุราสิทธิ์ และ เสาวภา พรสิริพงษ์. (2556). บทบาทของพระสงฆ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไทย-กัมพูชา. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,16, 342-350.
2556
โสภนา ศรีจำปา. (2556). ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในยุคโลกาภิวัฒน์: ความท้าทายของประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16, 393-406.
2556
เทียมสูรย์  สิริศรีศักดิ์. (2556). บทวิเคราะห์ พ.ร.บ. ว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้. วารสารเมืองโบราณ, 39 (4), 148-153.
2556
อภิรัฐ คําวัง. (2556). เงินรูปีอินเดียในประวัติศาสตร์ล้านนา. วารสารสังคมศาสตร์, 9 (1), 9-51.
2556
นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร. (2556). ผ้ากระเนียว ศาลปะกำ อำนาจผู้หญิงกวย. ด้วยรัก เล่มที่ 5 : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม : หนังสือรวมบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม นานาชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น, 209-224.
2556
ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. (2556). นางห่มเมือง แม่ต้นแบบของคนไทลุ่มแม่น้ำพรหมบุตรและแม่น้ำโขง. ด้วยรัก: หนังสือรวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อายุ 72 ปี (เล่มที่ 2: ชนชาติไท) :กรุงเทพฯ บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด 448 น.
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน