มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  ผลงานวิชาการ > บทความตีพิมพ์เผยแพร่
 
บทความตีพิมพ์เผยแพร่
 
2564 (2021)     |     2558 (2015)     |     2557 (2014)     |     2556 (2013)     |     2555 (2012)
 

International

2014
Deepadung, S., Rattanapitak, A., & Buakaw, S. (2014). Dara'ang Palaung. Mathias Jenny and Paul Sidwell (Eds.), The Handbook of Austroasiatic Languages, Vol 2 (pp.1065-1103). Boston: Brill.
2014
Siripen Ungsitipoonporn. (2014). Affixation And Compounding In Hakka. dialectologia, 13, 87-105.
2014
2014
Somsonge Burusphat, Narong Ardsamiti, Sumittra suraratdecha and Jitjayang Yamabhai. (2014). Ethnic Tourism Development in Thailand: The Case of the Black Tai. The Journal of Lao Studies, 5(1), 108-125.
2014
Sophana Srichampa. (2014). Hindus in the globalised Thai society. Voice of Intellectual Man An International Journal, 4(2), 31-52.
2014
Kwanchit Sasiwongsaroj, Taizo Wada, Kiyohito Okumiya, Hissei Imai, Yasuko Ishimoto, Ryota Sakamoto, Michiko Fujisawa, Yumi Kimura, Wen-ling Chen, Eriko Fukutomi and Kozo Matsubayashi. (2014). Buddhist social network and health in old age: A study in central Thailand. Geriatrics & Gerontology International, 1-9.
2014
Suwilai Premsrirat. (2014). Redefining "Thainess": Embracing Diversity, Preserving Unity. : Contemporary Socio-Cultural and Political Perspectives in Thailand, Springer, 3-22.
2014
Sophana Srichampa. (2014). Thai Amulets: Symbol of the Practice of Multi-faiths and Cultures. : Contemporary Socio-Cultural and Political Perspectives in Thailand, Springer, 49-64.
2014
Sumittra Suraratdecha. (2014). Language and Cultural Rights in the Ethnic Revival Movement of the Black Tai in Khaoyoi, Petchaburi. : Contemporary Socio-Cultural and Political Perspectives in Thailand, Springer, 237-252.
2014
Saowapa Pornsiripongse, Kwanchit Sasiwongsaroj and Pacharin Ketjamnong. (2014). Buddhist Temple: A Religious Capital Approach for Preparing Thailand Toward the Aging Society. : Contemporary Socio-Cultural and Political Perspectives in Thailand, Springer, 65-82.
2014
Kwanchit Sasiwongsaroj. (2014). Irregular Migrant Workers from Cambodia, Laos, and Myanmar in Thailand: Trends, Policies, and the Difficulties They Face. Southeast Asian Mobility Transitions: Issues and Trends in Migration and Tourism : Vienna, Edited by Karl Husa, Akexander Trupp, and Helmut Wohlschlagl, 54-82.
2014
Somsonge Burusphat. (2014). Plant-Based Numeral Classifiers In Tai Dam. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS), 7, 52-63.

National

2557
ดวงพร คำนูณวัฒน์. (2557). ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (หน้า 3-27). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
สุนิดา ศิวปฐมชัย, มยุรี ถาวรพัฒน์, วีรานันท์ ดรงสกุล และ สุมิตรา สุรรัตน์เดชา. (2557). "พลังภาษาและวัฒนธรรม" เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมอยู่สบาย. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (หน้า 29-62). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
สุนิดา ศิวปฐมชัย, มยุรี ถาวรพัฒน์, วีรานันท์ ดรงสกุล และ สุมิตรา สุรรัตน์เดชา. (2557). "พลังภาษาและวัฒนธรรม" เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมอยู่สบาย. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (หน้า 29-62). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
อิสระ ชูศรี, ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, ศิริจิต สุนันต๊ะ, มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, กุมารี ลาภอาภรณ์ และ อัฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์. (2557). ความมั่นคงทางอาหารและการสืบสานวัฒนธรรมการกินของกลุ่มชาติพันธุ์. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (63-86). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
โสภนา ศรีจำปา, เอี่ยม ทองดี และ เรณู เหมือนจันเชย. (2557). การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนพลัดถิ่นชาวจีน อินเดีย และพม่า : กรณีศึกษาประเทศไทย. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (115-148). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร, เสาวภา พรสิริพงษ์, ยงยุทธ บุราสิทธิ์ และ วาฑิตต์ ดุริยอังกูร . (2557). การทูตภาคประชาชนกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ชายแดนไทย - พม่า . ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (149-174). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
ถนอมศรี เปลี่ยนสมัย, และ ชัชพร อุตสาหพงษ์. (2557). กระบวนการเสริมศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในการทำงานข้ามวัฒนธรรม. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (175-194). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, สิรินทร พิบูลภานุวัธน์, ธีรพงษ์ บุญรักษา และ ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. (2557). สมรรถนทางวัฒนธรรม : ความสามารถในการจัดการความต่างทางวัฒนธรรม เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (87-114). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
เชาวน์มนัส ประภักดี, พัชรินทร์ เกตุจำนงค์ และ นฤมล วงษ์เดือน. (2557). เรื่องเล่าจากประสบการณ์. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (221-257). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง . (2557). บทสนทนากับการวิเคราะห์การสนทนาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 33(1), 81-97.
2557
อิสระ ชูศรี. (2557). "เบี้ย" บนกระดานการเมือง: อุปลักษณ์และการผสานมโนทัศน์ในกวีนิพนธ์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2(1), 13-24.
2557
2557
เสาวภา พรสิริพงษ์, ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ และ ยงยุทธ บุราสิทธิ์. (2557). วัดในพุทธศาสนากับความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 33(1), 99-125.
2557
Singhanat Nomnian. (2014). English as the ASEAN lingua franca in Thai Higher Education. Veridian E-Journal, 7(4), 75-84.
2557
Singhanat Nomnian. (2014). Thai Entrepreneurs' Needs of English Languagefor Raft Service Business. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, 14(3), 101-128.
2557
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร. (2557). การฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านจีนแคะ(ฮากกา) ห้วยกระบอก: สิ่งท้าทายในภาวการณ์ที่สวนกระแส. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 34(3), 43-64.
2557
เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล, กุศล สุนทรธาดา, เสาวภา พรสิริพงษ์, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, พัตธนี วินิจจะกูล, วราพร ศรีสุพรรณ และ สุพัตรา ศรีวณิชชากร. (2557). การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 8(2), 120-131.
2557
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน