มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  ผลงานวิชาการ >  โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
 
โครงการวิจัย 2549
 
2564   |   2563   |   2562   |   2561   |   2560   |   2555   |   2554   |   2553   |   2552   |   2551   |   2550   |   2549

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัย

1.
ชื่อโครงการ :
โครงการทบทวนวรรณกรรมและประมวลองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายการวิจัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อหายุทธศาสตร์ทางสุขภาพเชิงบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ : โครงการนำร่องในจังหวัดนครปฐม
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์เสาวภา พรสิริพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
อาจารย์สุภาพร ฤดีจำเริญ, อาจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บุญรักษา
แหล่งทุนวิจัย :
รายได้มหาวิทยาลัย
ระยะเวลา :
2549
2.
ชื่อโครงการ :
การสัมผัสภาษา: ไทลื้อในสิบสองปันนา
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
รายได้มหาวิทยาลัย ประเภททุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
ระยะเวลา :
มิถุนายน 2549 - 2550
3.
ชื่อโครงการ :
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การปฏิบัติตัวของผู้นำวัฒนธรรมองค์กร และความรู้สึกผูกพันในองค์กรของบุคลากร: กรณีศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บุญรักษา
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
รายได้มหาวิทยาลัย ประเภททุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
ระยะเวลา :
กันยายน 2549 - สิงหาคม 2550
4.
ชื่อโครงการ :
ชาวดาระอาง: กลุ่มชนผู้รักสันติที่หมู่บ้านชายขอบไทย-เมียนมาร์
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
รายได้มหาวิทยาลัย ประเภททุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลาง
ระยะเวลา :
2549


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกในประเทศ (จากภาครัฐ)

1.
ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก: งานติดตามสนับสนุนโครงการการศึกษาสถานการณปัญหาและภาวะหนี้สินของชุมชนบ้านหนองอ้อ หมู่ที่3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
หัวหน้าโครงการ :
นางสาวลักขณา วงศ์ยะรา ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันตก
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ระยะเวลา :
2549
2.
ชื่อโครงการ :
การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
นางสาวนิยะนันท์ สำเภาเงิน, อาจารย์สุนิดา ศิวปฐมชัย
แหล่งทุนวิจัย :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ระยะเวลา :
2549 (ตุลาคม 2548)
3.
ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก: การผลิตสื่อประเมินผลชุมชนเป็นสุขภาคตะวันตก
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี
ผู้ร่วมวิจัย :
นางสาวลักขณา วงศ์ยะรา, นางสาวบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันตก
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลา :
2549
4.
ชื่อโครงการ :
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาความมั่นคงของอาหารและโภชนาการในประชากรกลุ่มชาติพันธุ์
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. โสฬส ศิริไสย์
ผู้ร่วมวิจัย :
ชุมชนบ้านสะเนพ่อง จังหวัดกาญจนบุรี, คณะทำงานส่งเสริมอาหารและโภชนาการชนกลุ่มชาติพันธุ์นานาชาติ โดย Mc Gill University เป็นแกนนำ
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลา :
1 เมษายน 2549 - 31 มีนาคม 2550


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินงบประมาณแผ่นดิน

1.
ชื่อโครงการ :
แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา : เครื่องมือการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชายแดน
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์เสาวภา พรสิริพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์, อาจารย์ ดร. นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร, อาจารย์ ดร. รัตนา บุญมัธยะ, อาจารย์ ดร. อิสระ ชูศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา บัวสรวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ บุราสิทธิ์, อาจารย์สุนิดา ศิวปฐมชัย, อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, อาจารย์โสฬส สิริไสย์
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2548 - ธันวาคม 2551
2.
ชื่อโครงการ :
ศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยการแพทย์
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
2549
3.
ชื่อโครงการ :
โครงการการพลิกฟื้นวัฒนธรรมและการจัดการความรู้ของชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง ภายใต้โครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยั่งยืน เครือข่ายวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ อุศุภรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา บัวสรวง, อาจารย์ศรันย์ สมันตรัฐ (ม.เกษตรศาสตร์), อาจารย์สุทิศา ปลื้มปิติวิยะเวช (ม.รังสิต), อาจารย์ประสิทธิ์ แดงสกุล (ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม), นายสุมิต ประเสริฐ, นางสาวเบญจวรรณ สุรินทร์ (ผู้จัดการโครงการ)
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดินผ่านคณะสิ่งแวดล้อมฯ
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2545 - กันยายน 2549 (โครงการต่อเนื่อง 5 ปี)
4.
ชื่อโครงการ :
การเปรียบเทียบคำลักษณนามในภาษาตระกูลไท-กะได
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2548 - กันยายน 2551 (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)
5.
ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก (ภูมิภาคตะวันตกศึกษา): การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ อุศุภรัตน์, นางสาวนิยะนันท์ สำเภาเงิน, นางสาววานิชชา ชัยวงษ์, นางสาวสุกัญญา เสรีนนท์ชัย, นางสาวกุมารี ลาภอาภรณ์, นางสาวพัชรินทร์ เกศร์จำนงค์
 
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดินผ่านคณะสิ่งแวดล้อมฯ
 
ระยะเวลา :
2548 - 2550
6.
ชื่อโครงการ :
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยโซ่งบ้านเกาะแรด ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์เรณู เหมือนจันทร์เชย
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
2549
7.
ชื่อโครงการ :
คู่มือบทสนทนาภาษายาวีที่พูดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. อมร ทวีศักดิ์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
2549
8.
ชื่อโครงการ :
พจนานุกรมเพื่อการเรียนภาษามาเลเซีย-ไทย
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. อมร ทวีศักดิ์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2547 - กันยายน 2549
9.
ชื่อโครงการ :
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
อาจารย์ ดร. นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร, นายแวมายิ ปารามัล, นายสเหะ อัลยุผรี, นางสาวตูแวคอลีเยาะ กาแบ, นายอิสระ ชูศรี, นางมยุรี ถาวรพัฒน์, รองศาสตราจารย์อุบลวรรณ ปิติพัฒนโฆษิต
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดินผ่านศูนย์พัฒนาสันติวิธี (ม.มหิดล)
 
ระยะเวลา :
มกราคม 2549 - มกราคม 2550
10.
ชื่อโครงการ :
พจนานุกรมภาษาจ้วงเหนือ-ไทย-อังกฤษ-จีน
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2546 - กันยายน 2549 (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)
11.
ชื่อโครงการ :
พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจไทย-เวียดนาม-อังกฤษ
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
 
ระยะเวลา :
2548 - 2549 (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี)
12.
ชื่อโครงการ :
คลังข้อมูลเครื่องดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ :
นายพชร สุวรรณภาชน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
นางสาวนิยะนันท์ สำเภาเงิน
 
แหล่งทุนวิจัย :
-
 
ระยะเวลา :
2547 - 2549 (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)
13.
ชื่อโครงการ :
ชุดโครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย (ซาไก - รองศาสตราจารย์ไพบูลย์, วีระพงศ์ มีสถาน, ลาวแง้ว - พรทิพย์ อุศุภรัตน์, ลาวเวียง - วีระพงศ์ มีสถาน)
 
หัวหน้าโครงการ :
นายวีระพงศ์ มีสถาน
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
 
ระยะเวลา :
2548 - 2550


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินทุนจากการรับจ้างวิจัย

1.
ชื่อโครงการ :
การศึกษาองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนย่านเยาวราชและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์เสาวภา พรสิริพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา บัวสรวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ อุศุภรัตน์, อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, อาจารย์ ดร. โสฬส ศิริไสย์, นางสาวจนัญญา นฤตยศาสตร์ (ผู้จัดการโครงการ)
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ
ระยะเวลา :
15 สิงหาคม 2549 - 10 กุมภาพันธ์ 2550
2.
ชื่อโครงการ :
สื่อวัฒนธรรม 8 ชนเผ่าสานใยการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวัดราชบุรี (โครงการจัดจ้างจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี)
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา
ผู้ร่วมวิจัย :
นายหรินทร์ กลิ่นนิรันดร์, นายวีระพงศ์ มีสถาน, นายเอกพงศ์ สุวรรณเกษร์, นางสาวฉันทนา คำนาค, นายสุพจน์ ดุษฎี, นางวิไล อัครพัฒน์, นางสาวรุ่งทิพย์ สร้อยทอง, นายสุมิตร ประเสริฐ, นายพิเชฐ กนกสุทธิวงศ์
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
ระยะเวลา :
18 เมษายน -30 ธันวาคม 2549
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน