มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  ผลงานวิชาการ >  โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
 
โครงการวิจัย 2560
 
2564   |   2563   |   2562   |   2561   |   2560   |   2555   |   2554   |   2553   |   2552   |   2551   |   2550   |   2549

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

1.
ชื่อโครงการ :
ชุดแผนงาน เรื่องชาติพันธุ์: พลวัตของการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ 2
หัวหน้าโครงการ :
ศ. ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
อ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย, อ.ดร.พธู คูศรีพิทักษ์, ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
   
  ชื่อโครงการย่อย :
โครงการย่อยที่ 2 พลวัตวัฒนธรรมไทดำ : คติความเชื่อและการละเล่น
 
หัวหน้าโครงการ :
ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
   
  ชื่อโครงการย่อย :
โครงการย่อยที่ 3 การเรียนรู้เชิงปริวรรตเพื่อพลวัตการสืบสานวัฒนธรรม
 
หัวหน้าโครงการ :
อ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
 
ผู้ร่วมวิจัย :
อ.ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
2
ชื่อโครงการ :
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภาษา - วัฒนธรรมฮากกา จากปราชญ์ฮากกาสู่เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
แหล่งทุนวิจัย :
เงินงบประมาณแผ่นดิน
3
ชื่อโครงการ :
การเสริมสร้างความเข้มแข็งอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผู้ไทในบริบทการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริจิต สุนันต๊ะ
แหล่งทุนวิจัย :
เงินงบประมาณแผ่นดิน
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
4
ชื่อโครงการ :
การเดินทางหลังความตายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ: ภาพสะท้อนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ความเข้าใจวิถีอาเซียน ปีที่ 1 และปีที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์
 
แหล่งทุนวิจัย :
เงินงบประมาณแผ่นดิน


โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่างประเทศ)

1.
ชื่อโครงการ :
Pilot Mother Tongue-Based Bilingual/Multilingual Education (MTBMLE/BE) Program for PATANI Malay Speaking Children in Thailand's 4 Southern Border Provinces (2007-2016) (ต่อเนื่องปีที่ 2)
 
หัวหน้าโครงการ :
ศ.เกียรติคุณ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผศ. ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, ดร.ยูเนียน สาสมีต้าสาเมาะ
แหล่งทุนวิจัย :
UNICEF
2.
ชื่อโครงการ :
International Student' Identities in Multilingual Context: A Case Study of Thai Students in Australian Universities
หัวหน้าโครงการ :
รศ. ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
แหล่งทุนวิจัย :
Endeavour Postdoctoral Research Fellowship
3.
ชื่อโครงการ :
Newton Fund: PHD Travel Grant for Supervisors 2016/17
 
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
 
แหล่งทุนวิจัย :
Newton Fund
4.
ชื่อโครงการ :
Museum as Heritage Industry and as Cultural Diplomacy: Taiwan and ASEAN in A Comparative Perspective
 
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์
 
แหล่งทุนวิจัย :
Taiwan Fellowship Program 2017


โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ในประเทศ)

1.
ชื่อโครงการ :
โครงการถอดบทเรียนการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ปีที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ :
ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, อ.ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2.
ชื่อโครงการ :
การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
 
ผู้ร่วมวิจัย :
อ.ดร.นันธิดา จันทรางศุ
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3.
ชื่อโครงการ :
การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย: กรณีการจัดทำแผนน้ำแบบมีส่วนร่วมในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
 
หัวหน้าโครงการ :
อ.ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์, น.ส.พัชรินทร์ เกตุจำนงค์, น.ส.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4.
ชื่อโครงการ :
แผนงานวิจัย การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา ผู้เรียนและผู้สอน ครอบครัวและชุมชน
 
หัวหน้าโครงการ :
รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เครือข่าย องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
5.
ชื่อโครงการ :
การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
 
ผู้ร่วมวิจัย :
อ.ดร.นันธิดา จันทรางศุ
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เครือข่าย องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
6.
ชื่อโครงการ :
การย้ายถิ่นของผู้สูงอายุนานาชาติ: นัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7.
ชื่อโครงการ :
โครงการทบทวนวรรณกรรมและผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย กลุ่มวิจัย: ประชาคมอาเซียน/การเคลื่อนย้าย ในหัวข้อ "การเคลื่อนย้ายประชากรในอาเซียน: ผลกระทบและนัยต่อนโยบายสังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน และระบบสุขภาพ"
 
หัวหน้าโครงการ :
รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา, รศ.ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ, ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, นายยูเนียนสาสะมีต้า สาเมาะ และน.ส.ภัทราภรณ์ ภูบาล
 
แหล่งทุนวิจัย :
RUN-ASEAN ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.
ชื่อโครงการ :
การแปรตามภูมิภาคของภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์
 
แหล่งทุนวิจัย :
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
9.
ชื่อโครงการ :
เรื่อง "การค้าในสังคมพหุวัฒนธรรมบนเส้นทางอาเซียนพลัส : ไทย - เมียนมา - อินเดีย"
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
 
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา, นายสิทธิพร เนตรนิยม และ นายอภิรัฐ คำวัง
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   
  ชื่อโครงการย่อย :
การค้าชุมชนหลักในสังคมพหุวัฒนธรรม บนเส้นทางอาเซียนพลัส: ไทย - เมียนมา - อินเดีย
(Trade of the Major Communities in the Multicultural Socoety on the ASEAN Plus Highway: Thailand - Mynmar - India)
 
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย
   
  ชื่อโครงการย่อย :
การค้าในสังคมพหุวัฒนธรรมอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ: ตลาดใหม่ทางประตูตะวันตกของอาเซียน
(Trade in the Multicultural Society Northeast India: a New Market at the Western Gateway to ASEAN)
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา


โครงการวิจัยประเภทรับจ้างวิจัย

1.
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาชาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศอาชีพผู้สอนภาษาจีน
 
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2.
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโยลีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์โครงการ ENG24
หัวหน้าโครงการ :
รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
ผู้ร่วมวิจัย :
รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา, ผศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ, อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา, อ.ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
3.
ชื่อโครงการ :
ชุดโครงการเยาวชน : พลังสร้างสรรค์วิถีไทยสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ
หัวหน้าโครงการ :
รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4.
ชื่อโครงการ :
โครงการการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยคนพื้นที่อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ :
อ.ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
ผู้ร่วมวิจัย :
รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์, อ.สิทธิพร เนตรนิยม
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5.
ชื่อโครงการ :
Sustaining Patani Malay – Thai Multilingual Education in Thailand Deep South
หัวหน้าโครงการ :
ดร.มิรินด้า บูรรุงโรจน์
แหล่งทุนวิจัย :
Unicef
6.
ชื่อโครงการ :
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตามแนวชายแดน)
หัวหน้าโครงการ :
ดร.มิรินด้า บูรรุงโรจน์
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Download ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2560 : PDF

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน