มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  ผลงานวิชาการ >  โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
 
โครงการวิจัย 2562
 
2564   |   2563   |   2562   |   2561   |   2560   |   2555   |   2554   |   2553   |   2552   |   2551   |   2550   |   2549

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินรายได้ส่วนงาน

1.
ชื่อโครงการ :
การศึกษาการอ่านอัลกุรอานเชิงกลสัทศาสตร์และสัทวิทยา
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร.สราวุฒิ ไกรเสม
แหล่งทุนวิจัย :
เงินรายได้มหาวิทยาลัยประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
2.
ชื่อโครงการ :
การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร.สุภาพร คชารัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
อาจารย์ ดร.คาซุฮารุ ยามาโมโตะ
แหล่งทุนวิจัย :
เงินรายได้หลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3.
ชื่อโครงการ :
สมรรถนะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
ผู้ร่วมวิจัย :
รองศาตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ และ อาจารย์ ดร.กรญาร์ เตชะวงค์เสถียร
แหล่งทุนวิจัย :
เงินรายได้ส่วนงาน
4.
ชื่อโครงการ :
การทำงานของปัญจาญัติหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนชุมชนช่วยตนเอง (Village Panchayat Engagement to Drive Self-help Communities)
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
แหล่งทุนวิจัย :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง ไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5.
ชื่อโครงการ :
"Selling Thai-ness" to Westerners: the social and development impacts of marketing "Thai-ness" on entrepreneurs and people who work in the small-scale service sector
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6.
ชื่อโครงการ :
คลังข้อมูลดิจิทัลของกลุ่มชาติพันธุ์: ส่งเสริม การปกป้อง และดำรงรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund Institutional Links
7.
ชื่อโครงการ :
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอีโคมิวเซียมในชุมชนชาติพันธุ์ กรณีศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
8.
ชื่อโครงการ :
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ปี 2562
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล, เปรมศรีรัตน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, นางสาวมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ และ ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่างประเทศ)

1.
ชื่อโครงการ :
ทุน Newton Fund: PhD Travel Grant for Supervisors 2018/19
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
แหล่งทุนวิจัย :
The British Council
2.
ชื่อโครงการ :
"Selling Thai-ness" to Westerners: the social and development impacts of marketing "Thai-ness" on entrepreneurs and people who work in the small-scale service sector
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ
แหล่งทุนวิจัย :
Newton Advanced Fellowship ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


โครงการวิจัยประเภทรับจ้างวิจัย

1.
ชื่อโครงการ :
โครงการนวัตกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยยุวนวัตกร
 
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.
ชื่อโครงการ :
To improve Thai as a Second Language Learning for migrant children-Monitoring in Mae Sot & Ranong
หัวหน้าโครงการ :
นางสาวมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
แหล่งทุนวิจัย :
Save the Children International
3.
ชื่อโครงการ :
'Lifelong Learning for Ethnic Groups in the Greater Mekong Sub-region: towards culturally responsive development' ภายใต้หัวข้อ 'Lifelong Learning for Ethnic Groups in the Greater Mekong Sub-Region Towards Culture-Responsive Developments: A Case Study of Thailand'
หัวหน้าโครงการ :
รองศาตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
แหล่งทุนวิจัย :
BNU and UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)
4.
ชื่อโครงการ :
Baseline survey and analysis for the planning of mother tongue base multilingual and intercultural education in Koh Lanta (MTMLE) Project
หัวหน้าโครงการ :
นางสาวมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ และ นางสาวสรัญญา กฤษณานุวัตร
แหล่งทุนวิจัย :
International Pestalozzi Village Foundation (PCF)
5.
ชื่อโครงการ :
การต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการภาคกลางตอนล่างด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
แหล่งทุนวิจัย :
กระทรวงพาณิชย์


โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

1.
ชื่อโครงการ :
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21
 
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
ผู้วิจัย :
นายสุทธิพจน์ พีรณวงษ์ นักศึกษา คปก.
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประเภททุน คปก.
2.
ชื่อโครงการ :
ชุดโครงการ สื่อเก่า สื่อใหม่ กับการขับเคลื่อนวงการภาพยนต์ และศิลปะร่วมสมัย
● วิทยานิพนธ์ เรื่อง วาทกรรมของกลุ่มเครือข่ายชาวพุทธต่อการชับเคลื่อนการเซ็นเซอร์ภาพพระภิกษุสงฆ์ในภาพยนตร์ไทย (พ.ศ. 2549 - 2559)
นายชานนท์ ลัภนะทิพากร [นักศึกษาปริญญาโทผู้รับทุน]
● วิิทยานิพนธ์ เรื่อง การสำรวจภาวะไม่ลงรอยของนายจ่าง แซ่ตั้ง ในขนบศิลปะไทยสมัยใหม่
นายนวภู แซ่ตั้ง [นักศึกษาปริญญาโทผู้รับทุน]
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง
ผู้วิจัย :
นายชานนท์ ลัภนะทิพากร นายนวภู แซ่ตั้ง
แหล่งทุนวิจัย :
ชุดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาตร์ - สังคมศาสตร์
3.
ชื่อโครงการ :
ชุดโครงการ การปรับตัวหรือการสูญเสียคุณค่าและความหมายของความเป็นชาติพันธุ์มันนิในกระแสของการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินการ 1 มีนาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563
● วิทยานิพนธ์ เรื่อง การผสมผสานทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มันนิภายใต้บริบทการท่องเที่ยว : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์มันนิ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
นายกฤษฎา ฤกษ์บุบผา [นักศึกษาปริญญาโทผู้รับทุน]
● วิทยานิพนธ์ เรื่อง กระบวนการกลายเป็นพลเมืองไทยของกลุ่มชาติพันธุ์มันนิผ่านวาทกรรมบัตรประชาชน
นางสาวภัทราพันธ์ อุดมศรี [นักศึกษาปริญญาโทผู้รับทุน]
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
ผู้วิจัย :
นายกฤษฎา ฤกษ์บุบผา นางสาวภัทราพันธ์ อุดมศรี
แหล่งทุนวิจัย :
ชุดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาตร์ - สังคมศาสตร์
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน