มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
วิทยานิพนธ์
 
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  นักศึกษาและศิษย์เก่า  >  รับข้อร้องเรียน
 
รับข้อร้องเรียน

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN QA (การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน) เพื่อให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เข้าถึงกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสม ทางสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จึงจัดทำกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียน ดังนี

กระบวนการร้องเรียน ... PDF

ช่องทางร้องเรียน

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน