RILCA Community

Home > Academics > RILCA Community

RILCA Community FIlter
  • All
  • อาจารย์
  • นักศึกษา/ศิษย์เก่า

เปลี่ยนความชอบเป็นสิ่งที่ใช่ “ครู” ผู้สร้างแรงบันดาลในการเรียนภาษาอังกฤษ

Title พัชราภรณ์ อินภู่

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา อาจารย์ตัวอย่างปี 2563 กับความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

Title รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

มั่นคงใน ‘จุดยืน’ เชื่อมั่นในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของ ‘สังคม’

Title รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

ผสานภาษาศาสตร์กับอักษรโบราณเพื่องานบริการสังคม

Title ดร.ยุทธพร นาคสุข

Author ดร.ยุทธพร นาคสุข

นักวิจัย ผู้ประยุกต์ใช้ ‘ภาษาศาสตร์’ เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กชาติพันธุ์

Title ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

นักภาษาศาสตร์ ผู้วางแผน ‘ภาษา’ และ ‘การศึกษา’
ของเด็กในบริบทพหุวัฒนธรรมชายแเดนใต้

Title ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ

Author ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ

ทหารกับพิพิธภัณฑ์

Title พลอากาศตรีไพฑูรย์ ไล้เลิศ

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

ความรู้ที่อยากให้กับใจที่อยากช่วย

Title รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

Limitless Mindset เพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ

Title รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว