Research Matters

Home > Research > Research Matters

พหุวัฒนธรรมสมดุล

Author รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

นิตเนม : วัตรและทัศน์แห่งสิกข์ ปรัชญาศาสนาสิกข์สำหรับสังคมไทย

Author อภิรัฐ คำวัง

ดนตรีศึกษากับการสร้างพลเมืองโลก

Author ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ

คุณครู OTOP จาก Researcher สู่ Entrepreneur

Author ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย

7 สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย

Author ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ และมุทิตา เจริญศักดิ์

โมเดลงานสาธารณศิลป์เพื่อเยียวยาชุมชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 “อยู่เย็นเป็นสุข ณ ศาลายา”

Author ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ

การค้าในสังคมพหุวัฒนธรรมของรัฐมณีปุร์ อินเดีย : ตลาดใหม่ทางตะวันตกของอาเซียน

Author รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา

หนังสือไทยยวนบ้านท่าเสา : เอกสารเก่าและภาษา

Author ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข

วัฒนธรรมแห่งสุขภาพในฐานะตัวกระตุ้นความยั่งยืนทางธุรกิจ

Author รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน