ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน

ทหารกับพิพิธภัณฑ์

Title พลอากาศตรีไพฑูรย์ ไล้เลิศ

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

นักภาษาศาสตร์ ผู้วางแผน ‘ภาษา’ และ ‘การศึกษา’
ของเด็กในบริบทพหุวัฒนธรรมชายแเดนใต้

Title ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ

Author ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ

นักวิจัย ผู้ประยุกต์ใช้ ‘ภาษาศาสตร์’ เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กชาติพันธุ์

Title ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

เปลี่ยนความชอบเป็นสิ่งที่ใช่ “ครู” ผู้สร้างแรงบันดาลในการเรียนภาษาอังกฤษ

Title พัชราภรณ์ อินภู่

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว