Viet Hoc-Vietnamese Studies Volumn 9 No. 25


Research Institute for Languages ​​and Cultures of Asia Mahidol University

Year :

2549

Media :

สารบัญ

  • วารสารเวียดนามศึกษาเข้าปีที่ ๑๐
  • เลือกตั้งผู้นำเวียดนามคนใหม่ (ฮวามาย)
  • การประชุมกองบรรณาธิการเวียดนามศึกษา (ฮวาแซน)
  • จิ๊งสือเวียดนาม (หลาวซือ)
  • ข้อคลาดเคลื่อนเรื่องประวัตศาสตร์เวียดนามในสารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย
    ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทวี สว่างปัญญางกูร เรือกับทะเล