เวียดนามศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 25

เวียดนามศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 25


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2549

สื่อ :

สารบัญ

  • วารสารเวียดนามศึกษาเข้าปีที่ ๑๐
  • เลือกตั้งผู้นำเวียดนามคนใหม่ (ฮวามาย)
  • การประชุมกองบรรณาธิการเวียดนามศึกษา (ฮวาแซน)
  • จิ๊งสือเวียดนาม (หลาวซือ)
  • ข้อคลาดเคลื่อนเรื่องประวัตศาสตร์เวียดนามในสารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย
    ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทวี สว่างปัญญางกูร เรือกับทะเล