ประเด็นวิจัย

หน้าแรก > การวิจัย > ประเด็นวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีนโยบายและแผนงานวิจัยที่จะผลักดันให้สถาบันฯ ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยที่สร้างผลกระทบให้กับชุมชน สังคม และประเทศในแง่มุมต่าง ๆ ของภาษาและวัฒนธรรมด้วยวิธีการแบบสหวิทยาการ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจและอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชียผ่านประเด็นวิจัยหลัก 6 ประเด็น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบันฯ ดังนี้

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานวิจัยของสถาบันฯ ที่สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนานโยบาย และความเข้าใจทางสังคมของภาษาและวัฒนธรรมในเอเชีย สถาบันฯ ได้ร่วมมือกับนักวิจัย นักวิชาการ และชุมชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติในการส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสำรวจพรมแดนด้านภาษาและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมโลกอันหลากหลายของพวกเรา