สุขภาพ-สุขภาวะ

การพัฒนาศูนย์วิชาการและปฏิบัติการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุไทย

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
ระยะเวลา: 9 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
กลุ่มวิจัย: