ผู้บริหารสถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาจารย์ ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบูรณาการ

นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์

ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์

ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชาพหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ดร.สราวุฒิ ไกรเสม

ประธานหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา

ประธานหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

ประธานหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์

ประธานหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาพิพิธภัณฑศึกษา

ประธานศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี

ประธานศูนย์
ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา

ประธานศูนย์
ศูนย์ภารตะศึกษา

ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์

ประธานศูนย์
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม
ในภาวะวิกฤต

หัวหน้างาน

นางสาวสุกัญญา เปียธัญญา

รักษาการแทนหัวหน้างาน
งานคลังและพัสดุ

นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์

หัวหน้างาน
งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

นางเบญจวรรณ เตชะเสน

หัวหน้างาน
งานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล

หัวหน้างาน
งานบริหารการศึกษา

นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์

รักษาการหัวหน้างาน
งานบริหารทั่วไป

นายเอกพงศ์ สุวรรณเกษร์

หัวหน้างาน
งานสื่อสารองค์กร