รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาศาสตร์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จบปริญญาเอกทางด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดล  มีความเชี่ยวชาญด้านการพรรณนาภาษา การบันทึกภาษาและวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล การฟื้นฟูภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในภาษาวิกฤตหรือมีภาวะถดถอยของภาษา การสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในการเรียนรู้ และภาษาศาสตร์ภาษาจีน โดยเฉพาะจีนกลุ่มฮากกา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Newton Fund อย่างต่อเนื่องหลายโครงการ โดยหนึ่งในโครงการวิจัยที่โดดเด่นคือ “คลังข้อมูลดิจิทัลของกลุ่มชาติพันธุ์: ส่งเสริมการปกป้อง และดำรงรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย” (https://langarchive-th.org/) ซึ่งผลผลิตจากโครงการนี้ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 (ระดับ “ดี”) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “คลังข้อมูลดิจิทัลด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย” นอกจากนี้ยังทำงานวิจัยด้านจีน-ไทยศึกษา และมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยจีนมากมายอีกด้วย