MAP (Mahidol Apprenticeship Program)

หน้าแรก > การศึกษา > MAP (Mahidol Apprenticeship Program)

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

การทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมศตวรรษที่ 21 นั้น มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างมาก ดังนั้น เราจึงต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมในทุกด้านเพื่ออนาคต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเตรียมทักษะทางวิชาชีพและทักษะส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 แต่เดิมหลักสูตรเหล่านี้มีไว้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจภายนอกได้เข้ามาศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ โดยไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะใด ๆ

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ที่จะช่วยให้คนไทยพัฒนาความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 

Mahidol Apprenticeship Program (MAP)


MAP เป็นอีกหนึ่งช่องทางการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจหลักสูตร Post-graduate Program สามารถ Re-skill Up-skill และ Add-skill โดยการเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้นหรือการฝึกอบรม โดยเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปใช้ในวิชาชีพและวิชาการ MAP แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • MAP-C (Mahidol Apprenticeship Program Curriculum)
  • MAP-EX (Mahidol Apprenticeship Program Extra)

MAP-C (Mahidol Apprenticeship Program Curriculum)


ไม่‹มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้เรียน

ช่วยเสริมความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ

ผู้เรียนได้รับใบประกาศนียบัตรและใบรับรองผลการเรียน

ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตและผลการเรียนไว้ใช้สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้

รายวิชาที่เปิดสอน

MAP-EX (Mahidol Apprenticeship Program Extra)


การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

เรียนแยกคลาสกับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

จัดโดยคณะ/สถาบัน/ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียนได้รับใบประกาศนียบัตรจากคณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัย ที่จัดอบรม

กิจกรรมที่เปิดรับสมัคร

MICROCREDIT


ไม่‹มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้เรียน

ช่วยเสริมความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ

ผู้เรียนได้รับใบประกาศนียบัตร

จัดโดยคณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อขอเทียบรายวิชาและสามารถใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้

กิจกรรมที่เปิดรับสมัคร