รางวัลเกียรติยศ UNESCO


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และทีมวิจัยปฏิบัติการ ได้รับรางวัล UNESCO King Sejong Literacy Prize 2016 จากโครงการ “Patani Malay-Thai Bi/Multilingual Education Project (PMT-MLE)

รางวัลเกียรติยศ UNESCO


โครงการ “Patani Malay-Thai Bi/Multilingual Education Project (PMT-MLE) การจัดการศึกษาแบบทวิ/พหุภาษาโดยภาษามลายูปาตานี-ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาและการรู้หนังสือของเยาวชนในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้” จาก UNESCO ประเทศฝรั่งเศส

เกียรติประวัติและรางวัล


รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ
 2. นางประเทือง เรืองสุภาพ
  ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง
  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ
  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 6. นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์
  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
 7. นายกิตติศักดิ์ จีนสงวน
  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 (สาขาสังคมศาสตร์)

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา ดวงภุมเมศ

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ
 2. นายส่ง ยิ้มโสด
  ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา ดวงภุมเมศ
  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บุญรักษา
  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี ถาวรพัฒน์
  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 6. นางสาวสุพัตรา การะเกตุ
  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี
 7. นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์
  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
 8. นางพัดชา แฉ่งพานิช
  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 (สาขามนุษยศาสตร์)

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ 

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน

 1. นายปรีชา ทองคุ้ม
  กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันธิดา จันทรางศุ
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท น้อมเนียน
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
 4. นายทศพร ทับวงษ์
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 5. นายเอกพงศ์ สุวรรณเกษร์
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2564

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 (สาขามนุษยศาสตร์)

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน

 1. นายสุชาติ สวัสดิ์รุ่ง
  กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ
 2. อาจารย์ ดร. กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
 4. นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 5. นางสาวมิรันดา ภูบาล
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

 1. นายสุพจน์ ดุษฎี
  กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ บุราสิทธิ์
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
 3. นางสาวอำไพ หนูเล็ก
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย

 1. นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

 1. นางประเทือง เรืองสุภาพ
  กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
 2. นางเรณู จันทร์อุดร
  กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรกต ไมยเออร์
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
 5. นายกิตติศักดิ์ จีนสงวน
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา พัฒน์พงษ์
  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และชำนาญงานพิเศษ 
 2. นายอภิสิทธิ์ สุขสมัย
  กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริจิต สุนันต๊ะ
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
 5. นายยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 6. น.ส. มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)

ความภาคภูมิใจของเรา


previous arrow
Honor-UKPSF-Athip-TM
Honor-UKPSF-Siripen-US
Honor-ThailandPSF3-Singhanat-NN
Honor-ThailandPSF3-Watcharapol-WB
Honor-VisitingScholar2023-Singhanat-NN
Honor-MUGlobalTalent-Jiranun-NT
แสดงความยินดี อ.เคนนี่
แสดงความยินดี MU talent
แสดงความยินดี งานบริหารการศึกษา
next arrow