รางวัลเกียรติยศ UNESCO


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และทีมวิจัยปฏิบัติการ ได้รับรางวัล UNESCO King Sejong Literacy Prize 2016 จากโครงการ “Patani Malay-Thai Bi/Multilingual Education Project (PMT-MLE)

รางวัลเกียรติยศ UNESCO


โครงการ “Patani Malay-Thai Bi/Multilingual Education Project (PMT-MLE) การจัดการศึกษาแบบทวิ/พหุภาษาโดยภาษามลายูปาตานี-ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาและการรู้หนังสือของเยาวชนในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้” จาก UNESCO ประเทศฝรั่งเศส

เกียรติประวัติและรางวัล


รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา พัฒน์พงษ์
  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และชำนาญงานพิเศษ 
 2. นายอภิสิทธิ์ สุขสมัย
  กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริจิต สุนันต๊ะ
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
 5. นายยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 6. น.ส. มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย

 1. นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

 1. นางประเทือง เรืองสุภาพ
  กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
 2. นางเรณู จันทร์อุดร
  กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรกต ไมยเออร์
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
 5. นายกิตติศักดิ์ จีนสงวน
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

 1. นายสุพจน์ ดุษฎี
  กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ บุราสิทธิ์
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
 3. นางสาวอำไพ หนูเล็ก
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 (สาขามนุษยศาสตร์)

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน

 1. นายสุชาติ สวัสดิ์รุ่ง
  กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ
 2. อาจารย์ ดร. กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
 4. นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 5. นางสาวมิรันดา ภูบาล
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 (สาขามนุษยศาสตร์)

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ 

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน

 1. นายปรีชา ทองคุ้ม
  กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันธิดา จันทรางศุ
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท น้อมเนียน
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
 4. นายทศพร ทับวงษ์
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป (อายุงานไม่เกิน 10 ปี)
 5. นายเอกพงศ์ สุวรรณเกษร์
  กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป (อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2564

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 (สาขาสังคมศาสตร์)

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา ดวงภุมเมศ

ความภาคภูมิใจของเรา


แสดงความยินดี อ.เคนนี่
แสดงความยินดี MU talent
แสดงความยินดี งานบริหารการศึกษา
previous arrow
next arrow
Shadow