หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หน้าแรก > การศึกษา > หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีปรัชญาว่า “ภาษาและวัฒนธรรมคือหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน” สถาบันฯ จึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ และความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โดยปัจจุบันสถาบันฯ เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต


ข้อมูลเพิ่มเติม