หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

หน้าแรก > การศึกษา > หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา > ปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา


คำอธิบายหลักสูตร


ศาสตร์วัฒนธรรมศึกษาเป็นศาสตร์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากโครงสร้างระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนความเป็นโลกาภิวัตน์ที่ทำให้สังคมโลกมีลักษณะเป็นพลวัตและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับปัจเจกไปจนถึงระดับสังคมใหญ่ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษามีความสำคัญในอันที่จะช่วยสร้างความรู้และมีวิธีวิทยาในการศึกษาวิจัย ที่สามารถนำไปสู่การส่งเสริมความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์วัฒนธรรมศึกษาด้วยสหวิทยาการวิจัยไปใช้ในสร้างงานวิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ

ความโดดเด่นของหลักสูตร
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเป็นที่แรกที่เปิดหลักสูตรปริญญาโทวัฒนธรรมศึกษาในประเทศไทย และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งมั่นปั้นนักวิจัยรุ่นเยาว์ผ่านการเชื่อมโยงความสนใจของนักศึกษากับอาจารย์เพื่อการทำวิทยานิพนธ์
 • ผู้สมัครไม่ต้องมีพื้นฐานวัฒนธรรมศึกษา หรือสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
 • หลักสูตรปรับการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นในช่วงวัน เวลา และวิธีการเรียนการสอน
 • นักศึกษาที่มาลงเรียนแต่ละวิชาสามารถสร้างตารางสอนของตัวเองได้กับอาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนแต่ละวิชา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา


แผน ก แบบ ก 1 (ทำวิทยานิพนธ์)80,000
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)94,200
แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์)97,500
** หมายเหตุ : ทางหลักสูตรยกเว้นค่า Research Supplies fee

อาชีพที่เกี่ยวข้อง


 1. นักวิจัย นักวิชาการทางด้านวัฒนธรรม
 2. นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรของรัฐ
 3. อาชีพที่ต้องอาศัยความเข้าใจกลุ่มคนในสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม เช่น เป็นผู้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม จัดอบรมทางวัฒนธรรม ประกอบธุรกิจกับประเทศอาเซียน บวก 3 หรือบวก 6 โดยใช้ความรู้ทางวัฒนธรรมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร


ชั้นปีที่แผน ก. แบบ ก2แผน ข.
1ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 1
วภวธ 510 แนวคิดหลักทางวัฒนธรรมศึกษาวภวธ 510 แนวคิดหลักทางวัฒนธรรมศึกษา
วภวธ 515 การออกแบบการวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษาวภวธ 515 การออกแบบการวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา
วิชาเลือกวิชาเลือก
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2
วภวธ 513 สัมมนาประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยวภวธ 513 สัมมนาประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย
วภวธ 514 ฝึกปฏิบัติวภวธ 514 ฝึกปฏิบัติ
วภวธ 516 ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทางวัฒนธรรมศึกษาวภวธ 516 ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทางวัฒนธรรมศึกษา
วิชาเลือกวิชาเลือก
2ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 1
วภวธ 698 วิทยานิพนธ์วิชาเลือก
วภวธ 697 สารนิพนธ์
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2
วภวธ 698 วิทยานิพนธ์วภวธ 697 สารนิพนธ์

การสมัคร


การรับเข้าศึกษา

 1. พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
 2. สอบสัมภาษณ์

ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตลอดปี

เกณฑ์การสมัคร

 1. ELTS 3.0
 2. TOEFL-iBT 32
 3. MU GRAD PLUS (MU GRAD TEST + SPEAKING) 40
 4. MU GRAD TEST 40
 5. MU ELT 84

*นักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนหลักสูตรภาษาไทยต้องมีผลสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
*ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา – สามารถสมัครได้

แผน ก. แบบ ก2แผน ข.
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า2.50
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่ดำเนินงานทางด้านวัฒนธรรม หรือปฏิบัติการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างน้อย 1 ปี โดยนับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
 5. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารที่ใช้สมัคร

 1. รูปถ่าย
 2. สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 3. สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หลักฐานแสดงการดำเนินการขอเอกสาร หรือหลักฐานแสดงการดำเนินการจัดส่ง บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพิ่มเติมเอกสารหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาฯ Personal Statement หรือ หนังสือแนะนำตัว

ข้อมูลติดต่อ


ประธานหลักสูตร (Program Director)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
nantida.cha@mahidol.ac.th