MASTER OF ARTS PROGRAM IN CULTURAL STUDIES

Home > Academics > Graduate Programs > M.A. (CULTURAL STUDIES)

COURSE NAME : MASTER OF ARTS PROGRAM IN CULTURAL STUDIES


Course description


ศาสตร์วัฒนธรรมศึกษาเป็นศาสตร์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากโครงสร้างระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนความเป็นโลกาภิวัตน์ที่ทำให้สังคมโลกมีลักษณะเป็นพลวัตและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับปัจเจกไปจนถึงระดับสังคมใหญ่ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษามีความสำคัญในอันที่จะช่วยสร้างความรู้และมีวิธีวิทยาในการศึกษาวิจัย ที่สามารถนำไปสู่การส่งเสริมความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์วัฒนธรรมศึกษาด้วยสหวิทยาการวิจัยไปใช้ในสร้างงานวิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ

Course Highlights
 • RILCA was the first higher education institute to offer a Master’s in Cultural Studies degree in Thailand. The course has been continuously developed.
 • Committed to nurturing young researchers through linking students’ interests with expert professors for thesis work.
 • Students are not required to have a background in cultural studies or humanities or social sciences.
 • The curriculum is flexible in the date, time and method of teaching.
 • Students can create their own timetable with instructors for each subject.

Course fee


แผน ก แบบ ก 1 (ทำวิทยานิพนธ์)80,000
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)94,200
แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์)97,500
** Remark : Research Supplies Fee is exempted.

Related occupation


 1. นักวิจัย นักวิชาการทางด้านวัฒนธรรม
 2. นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรของรัฐ
 3. อาชีพที่ต้องอาศัยความเข้าใจกลุ่มคนในสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม เช่น เป็นผู้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม จัดอบรมทางวัฒนธรรม ประกอบธุรกิจกับประเทศอาเซียน บวก 3 หรือบวก 6 โดยใช้ความรู้ทางวัฒนธรรมศึกษา

Course structure


ชั้นปีที่แผน ก. แบบ ก2แผน ข.
1ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 1
วภวธ 510 แนวคิดหลักทางวัฒนธรรมศึกษาวภวธ 510 แนวคิดหลักทางวัฒนธรรมศึกษา
วภวธ 515 การออกแบบการวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษาวภวธ 515 การออกแบบการวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา
วิชาเลือกวิชาเลือก
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2
วภวธ 513 สัมมนาประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยวภวธ 513 สัมมนาประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย
วภวธ 514 ฝึกปฏิบัติวภวธ 514 ฝึกปฏิบัติ
วภวธ 516 ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทางวัฒนธรรมศึกษาวภวธ 516 ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทางวัฒนธรรมศึกษา
วิชาเลือกวิชาเลือก
2ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 1
วภวธ 698 วิทยานิพนธ์วิชาเลือก
วภวธ 697 สารนิพนธ์
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2
วภวธ 698 วิทยานิพนธ์วภวธ 697 สารนิพนธ์

Application


Admission

 1. Consideration is based on application documents
 2. Interview

Application period

Applications are open throughout the year

Criteria for application

 1. ELTS 3.0
 2. TOEFL-iBT 32
 3. MU GRAD PLUS (MU GRAD TEST + SPEAKING) 40
 4. MU GRAD TEST 40
 5. MU ELT 84

*นักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนหลักสูตรภาษาไทยต้องมีผลสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
*ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา – สามารถสมัครได้

แผน ก. แบบ ก2แผน ข.
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า2.50
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่ดำเนินงานทางด้านวัฒนธรรม หรือปฏิบัติการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างน้อย 1 ปี โดยนับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
 5. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Application documents

 1. photograph
 2. copy of degree certificate/certificate of student status
 3. copy of transcript / grade report in English
 4. ID card copy
 5. copy of house registration
 6. หลักฐานแสดงการดำเนินการขอเอกสาร หรือหลักฐานแสดงการดำเนินการจัดส่ง บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพิ่มเติมเอกสารหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาฯ Personal Statement หรือ หนังสือแนะนำตัว

Contact Information


Program Director
Asst. Prof. Dr.Nantida Chandransu
nantida.cha@mahidol.ac.th