บุคลากร

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > บุคลากร > หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
ประธานหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
อาจารย์ ดร.สกาวรุ้ง สายบุญมี
เลขานุการหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
ประธานหลักสูตรพิพิธภัณฑศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
เลขานุการหลักสูตรพิพิธภัณฑศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง
อาจารย์
Dr.Mitsuko Ono
อาจารย์