บุคลากร

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > บุคลากร > หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
ประธานหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย
ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด
ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง
ดร.สกาวรุ้ง สายบุญมี
เลขานุการหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
Dr.Mitsuko Ono