บุคลากร

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > บุคลากร > หลักสูตรภาษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
ประธานศูนย์ภารตะศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
ประธานหลักสูตรภาษาศาสตร์ (ป.เอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
ดร.ยุทธพร นาคสุข
เลขานุการหลักสูตรภาษาศาสตร์ (ป.โท)
ดร.สราวุฒิ ไกรเสม
ประธานหลักสูตรภาษาศาสตร์ (ป.โท)