บุคลากร

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > บุคลากร > หลักสูตรภาษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
ประธานหลักสูตรภาษาศาสตร์ (ป.เอก)
อาจารย์ ดร.สราวุฒิ ไกรเสม
ประธานหลักสูตรภาษาศาสตร์ (ป.โท)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข
เลขานุการหลักสูตรภาษาศาสตร์ (ป.โท)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
ประธานศูนย์ภารตะศึกษา
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒนพงษ์
อาจารย์
Dr.Hunter Ian Watson
อาจารย์