ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒนพงษ์


ปัทมา พัฒน์พงษ์ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สอนวิชาวากยสัมพันธ์ และสัมพันธสารวิเคราะห์ ประเด็นวิจัยที่สนใจคือ ไวยากรณ์ระบบและหน้าที่ภาษาไทย การศึกษาตัวบทที่มีฐานมาจากคลังข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์โฆษณาเครื่องรางของขลัง การวิเคราะห์เรื่องเล่า การวิเคราะห์ข่าว การวิเคราะห์โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ประเด็นวิจัยที่สนใจรวมถึง การบันทึกข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำเน้นนิทานไทดำ การศึกษาพิธีเสนเฮือน (พิธีบูชาผีบรรพบุรุษ) และพิธีศพในมุมมองภาษาศาสตร์