ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา


ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ริเริ่มก่อตั้งโดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (ปัจจุบัน คือ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม) ซึ่งเปิดสอนวิชาเอกการแปล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษาจัดตั้งและเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2548 เดิมเป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ได้ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษามีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ ทั้งด้านงานแปลและการอบรมให้ความรู้แก่สังคม งานแปลของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษาได้รับคำชมเชยในแง่ของความถูกต้องและความประณีตของภาษา ทำให้คุณภาพของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษาเป็นที่เชื่อถือและยอมรับทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์การแปลและบริการด้านภาษามีนักแปลที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในภาษาต่าง ๆ โดยนักแปลบางท่านได้รับพระราชทานรางวัลหนังสือแปลดีเด่นจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ นอกจากนักแปลแล้ว ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษายังมีอาจารย์เจ้าของภาษาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาในฉบับแปลอีกด้วย

ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษามีภารกิจในการสร้างงานวิชาการด้านการแปล ได้แก่ อบรมการแปล ผลิตผลงานแปล สร้างเครือข่ายนักแปล รวมทั้งขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการด้านการแปลกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ศูนย์การแปลฯ ยังให้บริการแปลเอกสารและบันทึกเสียงเป็นภาษาต่าง ๆ รวมทั้งตรวจแก้และเรียบเรียงด้านภาษาและการแปล โดยคณาจารย์และ/หรือผู้เชี่ยวชาญของแต่ละภาษา ได้แก่ ไทย มอญ กะเหรี่ยงโปว์ กระเหรี่ยงสกอว์ พม่า เวียดนาม เขมร ลาว บาฮาซามลายู บาฮาซาอินโดนีเซีย บาฮาซาบรูไน ฟิลิปิโน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ ตุรกี อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน โปรตุเกส อิตาเลียน โรมาเนีย โปแลนด์ รัสเซีย คาซัค ดัตช์ และละติน 

ผู้ประสานงาน:
นางสาวกุลธิดา แซ่หมี่

ที่ทำการ:
ชั้น 4 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

เวลาทำการ :
08.30 – 16.30 น. (จันทร์ – ศุกร์)
โทรศัพท์: 0-2800-2308 – 14 ต่อ 3404 และ 087-106-7613
โทรสาร: 0-2800-2332
Email: mutranscenter@gmail.com

Web site:
https://rilca-ctls.mahidol.ac.th
Glossary Download