การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Rilca Conference Subject Filter
Rilca Conference Year Sorter
Showing 1 – 10 of 10 conferences

5th International Conference on Language and Education: Sustainable Development Through Multilingual Education

วันที่จัด: 19 ต.ค. 2016 
วันที่สิ้นสุด: 21 ต.ค. 2016
เจ้าภาพร่วมจัด: RILCA, Mahidol University, UNESCO, UNICEF, Save the Children, SIL, SEAMEO, CARE และ TCEB

การประชุมวิชาการ “ชาติพันธุ์ : กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม” (ไทยโซ่ง / ไทดำ / ไทยทรงดำ) ครั้งที่ 2

วันที่จัด: 18 ส.ค. 2012 
เจ้าภาพร่วมจัด: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ “ชาติพันธุ์ : ความหลากหลาย ความขัดแย้ง และทางออกของสังคมไทย”

วันที่จัด: 30 ก.ค. 2012 
เจ้าภาพร่วมจัด: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ “ชาติพันธุ์ : กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม”

วันที่จัด: 6 ส.ค. 2011 
เจ้าภาพร่วมจัด: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

The 2nd international conference on language development, language revitalization and multilingual education in ethnolinguistic communities

วันที่จัด: 1 ก.ค. 2008 
วันที่สิ้นสุด: 3 ก.ค. 2008
เจ้าภาพร่วมจัด: RILCA, Mahidol University

แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง กับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของ มหาตมา คานธี

วันที่จัด: 4 ก.พ. 2008 
เจ้าภาพร่วมจัด: RILCA, Mahidol University, Embassy of India

Report on the workshop for planning mother tongue-based multilingual education programs-focus on teaching and learning materials

วันที่จัด: 20 ส.ค. 2007 
วันที่สิ้นสุด: 31 ส.ค. 2007
เจ้าภาพร่วมจัด: RILCA, Mahidol University, SIL International, UNESCO, UNICEF, SEAMEO

The 2nd SSEASR conference

วันที่จัด: 24 พ.ค. 2007 
วันที่สิ้นสุด: 27 พ.ค. 2007
เจ้าภาพร่วมจัด: Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University, Mahamakut Buddhist University and Mahachulalongkorn Buddhist University

The XI southeast asian linguistics society (SEALS) conference

วันที่จัด: 16 พ.ค. 2001 
วันที่สิ้นสุด: 18 พ.ค. 2001
เจ้าภาพร่วมจัด: RILCA, Mahidol University

Fourth International Symposium on Languages and Linguistics, Pan-Asiatic Linguistics

วันที่จัด: 8 ม.ค. 1996 
วันที่สิ้นสุด: 10 ม.ค. 1996
เจ้าภาพร่วมจัด: RILCA, Mahidol University
Showing 1 – 10 of 10 conferences