RILCA

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาษาและวัฒนธรรม คือ หัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทความ (SCOPUS)
โครงการวิจัย (เรื่อง)
โครงการบริการวิชาการ (โครงการ)
นักศึกษา/ ศิษย์เก่า (คน)

Academic and Lifelong Learning

การศึกษาและการเรียนรู้

RILCA and Lifelong Learning

RILCA 360 News

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม “เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมอันดีและการต่อต้านทุจริต”

กิจกรรม “เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมอันดีและการต่อต้านทุจริต”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดกิจกรรม “เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมอันดีและการต่อต้านท...
สถาบันฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มูลนิธิไทย (Thailand Foundation)

สถาบันฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มูลนิธิไทย (Thailand Foundation)

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายว...
ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านผู้อายุ” จากกรมกิจการผู้สูงอายุ

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านผู้อายุ” จากกรมกิจการผู้สูงอายุ

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ (ICEML) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดย รองศาสตร...

คลังข้อมูล

สถาบันวิจัยภาษา และ วัฒนธรรมเอเชีย ตระหนักถึงคุณค่า ของข้อมูลที่ประเมินมิได้ ร่วมศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากคลังข้อมูลของเรา เราทำการแยกเป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะของข้อมูล

RILCA Sustainable Development Goals (SDGs)


เป้าหมายของเรา คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Research

มุ่งเน้นงานวิจัยด้านพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม

Internationalisation

ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

Languages

สร้างองค์ความรู้ด้านพหุภาษา

Culture

สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองเป้าหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน

Academics

ส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ