RILCA

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาษาและวัฒนธรรม คือ หัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทความ (SCOPUS)
โครงการวิจัย (เรื่อง)
โครงการบริการวิชาการ (โครงการ)
นักศึกษา/ ศิษย์เก่า (คน)

Academic and Lifelong Learning

การศึกษาและการเรียนรู้

RILCA and Lifelong Learning

RILCA 360 News

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ Yunus Emre Institute

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ Yunus Emre Institute

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย H.E...
ครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

ครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสด...
เวทีเสวนาสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค”

เวทีเสวนาสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค”

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด...

คลังข้อมูล

สถาบันวิจัยภาษา และ วัฒนธรรมเอเชีย ตระหนักถึงคุณค่า ของข้อมูลที่ประเมินมิได้ ร่วมศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากคลังข้อมูลของเรา เราทำการแยกเป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะของข้อมูล

RILCA Sustainable Development Goals (SDGs)


เป้าหมายของเรา คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Research

มุ่งเน้นงานวิจัยด้านพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม

Internationalisation

ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

Languages

สร้างองค์ความรู้ด้านพหุภาษา

Culture

สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองเป้าหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน

Academics

ส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ