กลุ่มวิจัย

หน้าแรก > การวิจัย > กลุ่มวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัยที่มุ่งเน้นการสำรวจภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายในเอเชีย ด้วยวิธีการแบบสหวิทยาการ และพัฒนาความรู้และความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ โดยกลุ่มวิจัยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ศูนย์กลุ่มวิจัย


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสำรวจภาพความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรม และสังคมที่เชื่อมโยงโลกให้เข้าถึงกันและกัน นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนานโยบาย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านกลุ่มการวิจัยแบบพลวัตอีกด้วย