แผนยุทธศาสตร์และรายงานประจำปี

หน้าแรก > แผนยุทธศาสตร์และรายงานประจำปี

ปรัชญา


ภาษาและวัฒนธรรมเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์


สถาบันชั้นนำระดับนานาชาติในการศึกษาวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ


วิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation)
มุ่งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเลิศและชี้นำทางนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs

การเรียนการสอน (Pedagogy)
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาบนพื้นฐานการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศที่มีทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม

บริการวิชาการ (Academic Services)
มุ่งมั่นบริการวิชาการที่ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญ ทางการวิจัยและการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสร้างมูลค่าเพิ่ม

เครือข่ายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Networks)
ยกระดับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติด้านการวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องและครบวงจร

ด้านบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงยั่งยืนขององค์กรและเท่าทันการปรับตัวทางดิจิทัล (Management for the sustainability of the organization and keeping pace with digital transformation)
ส่งเสริมการปรับตัวทางดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการทำงานและบริหารองค์กร

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569)


ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมและชี้นำนโยบายด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กรในประเทศ และนานาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยนวัตกรรมการศึกษาแบบบูรณาการที่ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริการวิชการเพื่อการพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้านภาษา วัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม
และศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารจัดการเพื่อความมั่นคง ยั่งยืนขององค์กร และเท่าทันการปรับตัวทางดิจิทัล

Download: แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) ฉบับย่อ

รายงานประจำปี


รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558