แผนยุทธศาสตร์และรายงานประจำปี

หน้าแรก > แผนยุทธศาสตร์และรายงานประจำปี

ปรัชญา


“ภาษาและวัฒนธรรม เป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์


สถาบันชั้นนำระดับนานาชาติในการศึกษาวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ


วิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation)
มุ่งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเลิศและชี้นำทางนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเรียนการสอน (Education)
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการศึกษาตลอดชีวิต บนพื้นฐานการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศที่มีทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม

บริการวิชาการ (Academic services)
มุ่งมั่นบริการวิชาการที่ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญทางการวิจัยและการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสร้างรายได้

เครือข่ายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic partnership)
ยกระดับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ

ด้านบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงยั่งยืนขององค์กรและเท่าทันการปรับตัวทางดิจิทัล (Management for the organizational sustainability and digital literacy and transformation)
ส่งเสริมการปรับตัวทางดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารองค์กรและยกระดับการทำงาน

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569)


ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมและชี้นำนโยบายด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยการขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
จัดการศึกษาแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรมการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริการวิชาการและขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้านภาษา วัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาสังคม และสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารจัดการเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน และเท่าทันการปรับตัวทางดิจิทัล

Download: แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) ฉบับย่อ

รายงานประจำปี


รายงานประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560