คู่มือ แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน้าแรก > คู่มือ แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


งานคลังและพัสดุ

ขั้นตอนการเบิกเงิน (ไม่ผ่านจัดซื้อจัดจ้าง)เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
ขั้นตอนการจัดทำใบจองงบประมาณ FMเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการตั้งลูกหนี้มหาวิทยาลัย ARเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
ขั้นตอนกระบวนการด้านการเงินและพัสดุ (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา)เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
Workflow วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก

งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

การให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้ลูกค้า เพื่อการรับบริการที่ฉับไวเอกสารเผยแพร่ภายนอก
การรับสมัคร การตอบกลับและการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเอกสารเผยแพร่ภายนอก
การเตรียมการให้บริการหลังการลงทะเบียนแก่ลูกค้าเอกสารเผยแพร่ภายนอก
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าหลังการให้บริการเอกสารเผยแพร่ภายนอก

งานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

แผนผังการทำงานของการเงินวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
ขั้นตอนการรับเงินจากแหล่งทุนเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
ขั้นตอนการเปิด-ปิดบัญชีโครงการเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
ขั้นตอนการยืมเงินเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
ขั้นตอนการเบิกเงินเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
ขั้นตอนการจัดทำรายงานทางการเงินเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
คู่มือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารการเงินวิจัย (สำหรับนักวิจัย)เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก

งานบริหารการศึกษา

กระบวนการเปิดรับสมัคร บัณฑิตศึกษา (สำหรับหลักสูตร)เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการเปิดรับสมัคร บัณฑิตศึกษา (สำหรับผู้สมัคร)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
กระบวนการรับสมัคร บุคคลทั่วไป MAP C (สำหรับหลักสูตร)เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการรับสมัคร บุคคลทั่วไป MAP C (สำหรับผู้สมัคร)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์เอกสารเผยแพร่ภายนอก
กระบวนการสอบ online จากที่พักเอกสารเผยแพร่ภายนอก
กระบวนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร AUN-QA แบบ 1.0เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร AUN-QA แบบ 3.0เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียนด้านการศึกษาเอกสารเผยแพร่ภายนอก

งานบริหารการศึกษา

การขอใช้บริการรถยนต์ราชการเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
การจองห้องออนไลน์เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
การแจ้งซ่อมบำรุงเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
การส่ง พัสดุ/ EMSเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
การขอเช่าใช้สถานที่เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก

งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล

กระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการจัดทำข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการคัดค้านผลการประเมินเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการลาตามสิทธิ (ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน)เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

งานสื่อสารองค์กร

การขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ภายนอก
การขอใช้บริการงานซ่อมหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารเผยแพร่ภายนอก
การขอใช้บริการหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เอกสารเผยแพร่ภายนอก
การให้บริการของงานสื่อสารองค์กรรูปแบบออนไซน์ (On-site)เอกสารเผยแพร่ภายนอก