Institutional Procedures

Home > Institutional Procedures

Finance and Supplies


ขั้นตอนการเบิกเงิน (ไม่ผ่านจัดซื้อจัดจ้าง)เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
ขั้นตอนการจัดทำใบจองงบประมาณ FMเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการตั้งลูกหนี้มหาวิทยาลัย ARเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
ขั้นตอนกระบวนการด้านการเงินและพัสดุ (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา)เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
Workflow วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก

Academic Services for Creative Arts and Cultures


การให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้ลูกค้า เพื่อการรับบริการที่ฉับไวเอกสารเผยแพร่ภายนอก
การรับสมัคร การตอบกลับและการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเอกสารเผยแพร่ภายนอก
การเตรียมการให้บริการหลังการลงทะเบียนแก่ลูกค้าเอกสารเผยแพร่ภายนอก
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าหลังการให้บริการเอกสารเผยแพร่ภายนอก

Research Management and International Relations


แผนผังการทำงานของการเงินวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
ขั้นตอนการรับเงินจากแหล่งทุนเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
ขั้นตอนการเปิด-ปิดบัญชีโครงการเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
ขั้นตอนการยืมเงินเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
ขั้นตอนการเบิกเงินเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
ขั้นตอนการจัดทำรายงานทางการเงินเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
คู่มือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารการเงินวิจัย (สำหรับนักวิจัย)เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก

Academic Support


กระบวนการเปิดรับสมัคร บัณฑิตศึกษา (สำหรับหลักสูตร)เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการเปิดรับสมัคร บัณฑิตศึกษา (สำหรับผู้สมัคร)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
กระบวนการรับสมัคร บุคคลทั่วไป MAP C (สำหรับหลักสูตร)เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการรับสมัคร บุคคลทั่วไป MAP C (สำหรับผู้สมัคร)เอกสารเผยแพร่ภายนอก
กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์เอกสารเผยแพร่ภายนอก
กระบวนการสอบ online จากที่พักเอกสารเผยแพร่ภายนอก
กระบวนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร AUN-QA แบบ 1.0เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร AUN-QA แบบ 3.0เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียนด้านการศึกษาเอกสารเผยแพร่ภายนอก

General Administration


การขอใช้บริการรถยนต์ราชการเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
การจองห้องออนไลน์เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
การแจ้งซ่อมบำรุงเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
การส่ง พัสดุ/ EMSเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
การขอเช่าใช้สถานที่เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)เอกสารเผยแพร่ภายนอก

Strategy, Quality Development and Human Resources


กระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการจัดทำข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการคัดค้านผลการประเมินเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการลาตามสิทธิ (ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน)เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)
กระบวนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

Corporate Communications


การขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ภายนอก
การขอใช้บริการงานซ่อมหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารเผยแพร่ภายนอก
การขอใช้บริการหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เอกสารเผยแพร่ภายนอก