Download / E-Services


การให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ

งานสื่อสารองค์กร

งานบริหารทั่วไป

งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

งานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 • แบบฟอร์มการขอรับบริการ … E-Services
 • การยื่นขอรับเงินรางวัลโครงการ RILCA R&D Sandbox for RILCA Talent … E-Services
 • แบบรายงานผลงานตีพิมพ์ของบุคลากรวิจัย … E-Services
 • แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการงานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ … E-Services
 • วิธีใช้งานระบบ E-Services

งานบริหารการศึกษา

 • ระบบรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย … E-Services
 • ระบบรับสมัครบุคคลทั่วไป เรียนรายวิชา MAP C … E-Services
 • ระบบการลงทะเบียนเรียน และการเพิ่มลดรายวิชา … E-Services
 • ระบบด5านวิทยานิพนธ์ … E-Services
 • วิธีใช้งานระบบ E-Services

สื่อประชาสัมพันธ์

 • คอร์สการสอนทำอาหารไทย
  • Fact Sheet … EN
  • Brochure … EN

ข้อกำหนดและรูปแบบเอกสาร

 • รูปแบบเอกสารและหัวจดหมายตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล … ดาวน์โหลด PDF

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล (เพิ่มเติม…)

Download : JPG / PNG
Download : JPG / PNG
Download : JPG / PNG
Download : JPG / PNG
Download : JPG / PNG
Download : JPG / PNG
Download : JPG / PNG
Download : JPG / PNG

Download : JPG / PNG

Download : JPG / PNG

Download : JPG / PNG