วิจัยและนวัตกรรม

หน้าแรก > การวิจัย > วิจัยและนวัตกรรม

ผลงาน: 

ลายสัญลักษณ์ขอกุด

ประเภท: งานศิลปกรรม
ลักษณะงาน: ศิลปะประยุกต์
ผู้สร้างสรรค์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
เลขที่คำขอ: 397699
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ศ7.019214
ผลงาน: 

iDoll

ประเภท: งานศิลปกรรม
ลักษณะงาน: ศิลปะประยุกต์
ผู้สร้างสรรค์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย และนางสาวธีรวรรณ มิ่งบัวหลวง
เลขที่คำขอ: 397717
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ศ7.019215
ผลงาน: 

ลวดลายของนิทรรศการพิเศษ “วิวิธชาติพันธุ์”

ประเภท: งานศิลปกรรม
ลักษณะงาน: ศิลปะประยุกต์
ผู้สร้างสรรค์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
เลขที่คำขอ: 397726
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ศ 7.019216
ผลงาน: 

คู่มือระบบเขียนภาษา อูรักลาโวยจอักษรไทย

ประเภท: งานศิลปกรรม
ลักษณะงาน: ศิลปะประยุกต์
ผู้สร้างสรรค์: นางสาวมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, อาจารย์ ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ และนายรณกร รักษ์วงศ์
เลขที่คำขอ: 399151
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ว.046772
ผลงาน: 

จิตใต้สำนึกร่วมขวัญข้าวของคนไท : ลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร แม่น้ำโขง แม่น้ำแดง

ประเภท: งานวรรณกรรม
ลักษณะงาน: งานนิพนธ์
ผู้สร้างสรรค์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
เลขที่คำขอ: 400550
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ว.0047139