ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

หน้าแรก > การวิจัย > ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การค้าในสังคมพหุวัฒนธรรมของรัฐมณีปุร์อินเดีย : ตลาดใหม่ทางตะวันตกของอาเซียน

ประเภท: งานวรรณกรรม
ลักษณะงาน: งานนิพนธ์
ผู้สร้างสรรค์: รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
เลขที่คำขอ: 426698
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ว.050065
ลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี: 2023

จักรวาลในคุรบานี : ธรรมชาติสรรพสัตว์ ธรรมะมวลมนุษย์

ประเภท: งานวรรณกรรม
ลักษณะงาน: งานนิพนธ์
ผู้สร้างสรรค์: นายอภิรัฐ คำวัง
เลขที่คำขอ: 426753
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ว.050091
ลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยมหิดล

อินโฟกราฟฟิกเพื่อทำความเข้าใจและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและอินโฟกราฟฟิกเพื่อทำความเข้าใจและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย

ประเภท: งานวรรณกรรม
ลักษณะงาน: งานนิพนธ์
ผู้สร้างสรรค์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์
เลขที่คำขอ: 426338
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ว.050040
ลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

คู่มือรูปแบบการสื่อสารการฆ่าตัวตาย (Suicide communication)

ประเภท: งานวรรณกรรม
ลักษณะงาน: งานนิพนธ์
ผู้สร้างสรรค์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร เกษรสมุทร และนางสาวมุทิตา เจริญศักดิ์
เลขที่คำขอ: 426336
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ว.050041
ลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

คู่มือรูปแบบการสื่อสารภาวะซึมเศร้า

ประเภท: งานวรรณกรรม
ลักษณะงาน: งานนิพนธ์
ผู้สร้างสรรค์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร เกษรสมุทร และนางสาวมุทิตา เจริญศักดิ์
เลขที่คำขอ: 426337
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ว.050042
ลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านภาษาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในประเทศไทย

ประเภท: งานวรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้สร้างสรรค์: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, นางสาวณัฐมน โรจนกุล, นายเอกพงศ์ สุวรรณเกษร์ และนางสาวสุมาลี หาญยศ
เลขที่คำขอ: 424951
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ว1.010264
ลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนรู้ภูมิปัญญาจากบุคคลต้นแบบอินเดีย

ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: งานนิพนธ์
ผู้สร้างสรรค์: รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา และ Assoc. Prof. Dr.Amarjiva Lochan
เลขที่คำขอ: 421208
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ว.048682
ลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

มองโลกทัศน์อุดมคติอินเดียจากคำสอนในหนังสือการ์ตูน

ประเภท: งานวรรณกรรม
ลักษณะงาน: งานนิพนธ์
ผู้สร้างสรรค์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
เลขที่คำขอ: 402885
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ว.047567
ลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

จิตใต้สำนึกร่วมขวัญข้าวของคนไท: ลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร แม่น้ำโขง แม่น้ำแดง

ประเภท: งานวรรณกรรม
ลักษณะงาน: งานนิพนธ์
ผู้สร้างสรรค์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
เลขที่คำขอ: 400550
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ว.0047139
ลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยมหิดล

คู่มือระบบเขียนภาษา อูรักลาโวยจอักษรไทย

ประเภท: งานวรรณกรรม
ลักษณะงาน: งานนิพนธ์
ผู้สร้างสรรค์: ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, อาจารย์ ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ และนายรณกร รักษ์วงศ์
เลขที่คำขอ: 399151
ทะเบียนข้อมูลเลขที่: ว.046772
ลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยมหิดล