คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

หน้าแรก > คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment – OIT)


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับหลักการบริหารองค์กรตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติในการศึกษาวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรของส่วนงานทุกคนมีเจตจำนงแน่วแน่จะปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการตั้งใจทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ.

สาส์นจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์

ผู้อำนวยการ และประธานคณะกรรมการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสฯ

เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม 2566


ตามที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม 2566 เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากลนั้น สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

สถาบันฯ ขอร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยขอเน้นย้ำให้บุคลากรของสถาบันฯ ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยขอน้อมนำพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกท่าน

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอให้ทุกท่านร่วมกันพัฒนาสถาบันฯ มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศไทย ให้ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือแก่ประชาคมโลกตลอดไป

ประกาศ / ข้อบังคับ


คำสั่ง


การขับเคลื่อน / รณรงค์