คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

หน้าแรก > คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) > การขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

สถาบันวิจัยภาษาฯ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังนี้


ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ครั้งที่ 1/2567 (วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)

เพื่อนำเสนอนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ได้แก่ (1) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และ (3) แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 5 มาตรการ ได้แก่ (3.1) การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (3.2) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (3.3) ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (3.4) ป้องกันการรับสินบน และ (3.5) สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ร่วมทั้ง ร่วมพิจารณาแนวทางในการจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการเก็บข้อมูลแบบวัด EIT, IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 2/2567 (วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567)

เพื่อถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy และแจ้งผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 โดยการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 5 มาตรการ ได้แก่ (3.1) การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (3.2) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (3.3) ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (3.4) ป้องกันการรับสินบน และ (3.5) สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบวัด EIT และ IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการวิจัย (วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567)

เพื่อแจ้งนโยบายต่อต้านการทุจริต, No Gift Policy, ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567, การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนสถาบันฯ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดกิจกรรม “เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมอันดีและการต่อต้านทุจริต”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดกิจกรรม “เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมอันดีและการต่อต้านทุจริต” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้แทนสภาคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ “การต่อต้านทุจริต” พร้อมติดตั้งป้ายรณรงค์ (No Gift Policy และ Do’s & Don’ts) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี วันที่ 17 เมษายน 2567 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

Download สื่อประชาสัมพันธ์ : Do’s & Don’ts | No Gift Policy