การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2567

หน้าแรก > คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) > การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment – OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส