การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2566

หน้าแรก > คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) > การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment – OIT)


O1โครงสร้าง
– ผังโครงสร้างสถาบันฯ
O2ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร เช่น ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร และ e-mail
O3อำนาจหน้าที่
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
– แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) ฉบับย่อ
– โครงการ Flagship
O5ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลที่อยู่ และแผนที่ของมหาวิทยาลัย
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น ประกาศ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ

ด้านวิจัย

ระเบียบปฏิบัติ

ด้านการศึกษา

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ด้านบริหารจัดการ

1) สารบรรณ
      – ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รูปแบบเอกสาร หัวจดหมาย และตราสัญลักษณ์
       – ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
2) การเงิน
       – ประกาศ
       – แนวปฏิบัติ
3) พัสดุ
       – กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ
       – แบบฟอร์มงานบริหารพัสดุ
4) ทรัพยากรบุคคล
       – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
5) สวัสดิการ
     – สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
     – ประกาศสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พ.ศ.2565
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
– RILCA 360 ข่าวสถาบัน
– ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ปฏิทินกิจกรรม
O8Q&A
– ข้อมูลประเภท social media ที่เปิดให้บริการถาม – ตอบ [Line | Facebook | Email | Website ]
O9Social Network
– ประเภท social media ของสถาบันฯ [Line | Facebook | Email]
อ่านเพิ่ม แสดงผลน้อยลง
O10แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (2566)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบที่ 1/2566
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านวิจัย / วิเทศสัมพันธ์
– ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณวิจัยของสถาบัน
– คู่มือตรวจสอบเอกสารการเงินวิจัย (สำหรับนักวิจัย)

ด้านการศึกษา
– คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่
– คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตร

ด้านบริหารจัดการ
1) อาคารสถานที่        
  – แผนการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และแนวทางการปฏิบัติ
2) การเงิน        
   – ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3) พัสดุ        
   – ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4) ทรัพยากรบุคคล        
– คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการให้บริการและการรับบริการ
ด้านวิจัย / วิเทศสัมพันธ์
– ขั้นตอนการดำเนินงานรับจ้างวิจัยและบริการวิชาการ
– ระเบียบและแนวปฏิบัติ
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
– 
ขั้นตอนจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ

ด้านการศึกษา
– ปฏิทินการศึกษา
– คู่มือ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (สาหรับนักศึกษาไทย) (SA)
– ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์
– ขั้นตอนในการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษา
– คู่มือสําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการสมัครสอบภาษาอังกฤษ
– บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

ด้านบริการวิชาการ
– ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า
ขั้นตอนการให้บริการผู้สนับสนุนทุนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

ด้านบริหารจัดการ
1) สวัสดิการ
       – สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ด้านวิจัย
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของส่วนงานหรือหน่วยงาน ด้านวิจัย
(ตัวอย่าง) โครงการ TSL ปี 2563-2565
(ตัวอย่าง) โครงการการพัฒนาศูนย์วิชาการและปฏิบัติการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุไทย
ขั้นตอน MOU and MOA Step Online
ขั้นตอนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ

ด้านการศึกษา
– จำนวนนักศึกษารับเข้า
– จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครเทียบกับเป้าที่คาดว่าจะรับ

ด้านบริการวิชาการ

– เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
– จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ด้านการศึกษา
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ด้านบริการวิชาการ
สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี 2565
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
O17 E-Service

ด้านวิจัย
ระบบ Academic Profile

ด้านการศึกษา
Download แบบฟอร์มด้านการศึกษา

ด้านบริหารจัดการ
1) งานสื่อสารองค์กร
– ข้อมูลช่องทางการให้บริการ E–Service [Line | Facebook | Email]
– ประชาสัมพันธ์ / โสตทัศนูปกรณ์
– IT : แจ้งซ่อม

2) งานบริหารทั่วไป
– จองห้อง (Intranet)
– ขอเช่าใช้สถานที่

3) งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล
– ระบบ Action Plan Online
– E-Payroll System
– ระบบขอบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ Online (Intranet)
– ระบบขอหนังสือรับรอง
อ่านเพิ่ม แสดงผลน้อยลง
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (2566)
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย รอบที่ 1/2566
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6 เดือนแรก 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2566
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565)
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการสร้างความมั่นคงทางการเงิน
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การเกษียณอายุของบุคลากรในแต่ละสายตามปีงบประมาณ (ช่วงระยะเวลา 20 ปี)
– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– โครงการ RILCA R&D Sandbox ประกอบด้วย
   1) โครงการ MU-Talents สายวิชาการ
   2) โครงการ RILCA Talents สายสนับสนุน
   3) โครงการ Upskill/Reskill ทักษะในศตวรรษที่ 21
   4) โครงการเสริมสร้างความผูกพันวัฒนธรรมองค์กรและเชิดชูเกียรติ คนดี คนเก่ง จนเกษียณอายุ
   5) โครงการสร้างความยั่งยืนทางการเงิน
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
       – หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
2) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
       – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2551
3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
       – ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
       – หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พ.ศ.2565
5) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
       – ประกาศ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมสถาบันฯ พ.ศ. 2565
       – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย การดำเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2555
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัยมหิดล
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทาง การจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์
– ช่องทางร้องเรียนผ่าน social media ของสถาบันฯ [Line | Email]
– ช่องทางรับฟังความคิดเห็น Onsite
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไม่มีข้อร้องเรียน
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
– ช่องทางรับฟังความคิดเห็น Online
– ช่องทางร้องเรียนผ่าน social media ของสถาบันฯ [Line | Email]
– ช่องทางรับฟังความคิดเห็น Onsite
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
– ต้อนรับตัวแทนจาก University of Sheffield, The United Kingdom
– ต้อนรับตัวแทนจาก University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์
ด้านการศึกษา
– ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมศิษย์เก่าขึ้นใหม่ทั้งชุด ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านบริการวิชาการ
– การประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
– เปิดตัวสารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย “เรียนรู้ เข้าใจ พหุสังคมไทย”
ด้านบริหารจัดการ
– ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O34นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) พ.ศ.2565
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (2566)
– ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม ITA (SD)
– สถาบันวิจัยภาษาฯ ประกาศเจตจำนงสุจริต
กิจกรรม RILCA Together Moving the Future สร้างประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี (2566)
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2566)
แผนปฏิบัติการแการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 (2566)
– เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน”
– ประชาสัมพันธ์และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (2566)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก)
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (2565)
ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ปฏิทินการขับเคลื่อน เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Integrity and Transparency Assessment: MU ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2566)
รายงานผลการขับเคลื่อน เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Integrity and Transparency Assessment: MU ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง