คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2566

หน้าแรก > คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2566

การเปิดเผยและการส่งข้อมูลข้อมูลสาธารณะ 43 ตัวชี้วัด
(Open Data Integrity and Transparency Assessment – OIT)


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับหลักการบริหารองค์กรตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติในการศึกษาวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรของส่วนงานทุกคนมีเจตจำนงแน่วแน่จะปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการตั้งใจทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ

O1โครงสร้าง
ผังโครงสร้างสถาบันฯ
O2ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร เช่น ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร และ e-mail
O3อำนาจหน้าที่
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
– แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) ฉบับย่อ
– โครงการ Flagship
O5ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลที่อยู่ และแผนที่ของมหาวิทยาลัย
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ

ด้านวิจัย

ระเบียบปฏิบัติ

ด้านการศึกษา

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ด้านบริหารจัดการ

1) สารบรรณ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รูปแบบเอกสาร หัวจดหมาย และตราสัญลักษณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
2) การเงิน
ประกาศ
แนวปฏิบัติ
3) พัสดุ
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ
แบบฟอร์มงานบริหารพัสดุ
4) ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
5) สวัสดิการ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ประกาศสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พ.ศ.2565
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
– RILCA 360 ข่าวสถาบัน
– ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ปฏิทินกิจกรรม
O8Q&A
– ข้อมูลประเภท social media ที่เปิดให้บริการถาม – ตอบ [Line | Facebook | Email | Website ]
O9Social Network
– ประเภท social media ของสถาบันฯ [Line | Facebook | Email]
Read More แสดงผลน้อยลง
O10แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (2566)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบที่ 1/2566
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านวิจัย / วิเทศสัมพันธ์
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณวิจัยของสถาบัน
คู่มือตรวจสอบเอกสารการเงินวิจัย (สำหรับนักวิจัย)

ด้านการศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตร

ด้านบริหารจัดการ
1) อาคารสถานที่
แผนการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และแนวทางการปฏิบัติ
2) การเงิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3) พัสดุ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4) ทรัพยากรบุคคล
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการให้บริการและการรับบริการ
ด้านวิจัย / วิเทศสัมพันธ์
– ขั้นตอนการดำเนินงานรับจ้างวิจัยและบริการวิชาการ
– ระเบียบและแนวปฏิบัติ
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
– 
ขั้นตอนจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ

ด้านการศึกษา
– ปฏิทินการศึกษา
– คู่มือ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (สาหรับนักศึกษาไทย) (SA)
– ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์
– ขั้นตอนในการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษา
– คู่มือสําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการสมัครสอบภาษาอังกฤษ
– บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

ด้านบริการวิชาการ
– ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า
ขั้นตอนการให้บริการผู้สนับสนุนทุนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

ด้านบริหารจัดการ
1) สวัสดิการ
       – สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ด้านวิจัย
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของส่วนงานหรือหน่วยงาน ด้านวิจัย
(ตัวอย่าง) โครงการ TSL ปี 2563-2565
(ตัวอย่าง) โครงการการพัฒนาศูนย์วิชาการและปฏิบัติการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุไทย
ขั้นตอน MOU and MOA Step Online
ขั้นตอนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ

ด้านการศึกษา
จำนวนนักศึกษารับเข้า
จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครเทียบกับเป้าที่คาดว่าจะรับ

ด้านบริการวิชาการ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ด้านการศึกษา
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ด้านบริการวิชาการ
สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี 2565
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
O17 E-Service

ด้านวิจัย
ระบบ Academic Profile

ด้านการศึกษา
Download แบบฟอร์มด้านการศึกษา

ด้านบริหารจัดการ
1) งานสื่อสารองค์กร
– ข้อมูลช่องทางการให้บริการ E–Service [Line | Facebook | Email]
– ประชาสัมพันธ์ / โสตทัศนูปกรณ์
– IT : แจ้งซ่อม

2) งานบริหารทั่วไป
– จองห้อง (Intranet)
– ขอเช่าใช้สถานที่

3) งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล
– ระบบ Action Plan Online
– E-Payroll System
– ระบบขอบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ Online (Intranet)
– ระบบขอหนังสือรับรอง
Read More แสดงผลน้อยลง
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (2566)
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย รอบที่ 1/2566
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6 เดือนแรก 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2566
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565)
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการสร้างความมั่นคงทางการเงิน
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเกษียณอายุของบุคลากรในแต่ละสายตามปีงบประมาณ (ช่วงระยะเวลา 20 ปี)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการ RILCA R&D Sandbox ประกอบด้วย
1) โครงการ MU-Talents สายวิชาการ
2) โครงการ RILCA Talents สายสนับสนุน
3) โครงการ Upskill/Reskill ทักษะในศตวรรษที่ 21
4) โครงการเสริมสร้างความผูกพันวัฒนธรรมองค์กรและเชิดชูเกียรติ คนดี คนเก่ง จนเกษียณอายุ
5) โครงการสร้างความยั่งยืนทางการเงิน
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
2) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2551
3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พ.ศ.2565
5) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมสถาบันฯ พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย การดำเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2555
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทาง การจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ช่องทางร้องเรียน Online
– ช่องทางร้องเรียนผ่าน social media ของสถาบันฯ [Line | Email]
– ช่องทางร้องเรียน Onsite
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไม่มีข้อร้องเรียน
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น Online
– ช่องทางร้องเรียนผ่าน social media ของสถาบันฯ [Line | Email]
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น Onsite
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ต้อนรับตัวแทนจาก University of Sheffield, The United Kingdom
ต้อนรับตัวแทนจาก University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์
ด้านการศึกษา
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมศิษย์เก่าขึ้นใหม่ทั้งชุด ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านบริการวิชาการ
การประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เปิดตัวสารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย “เรียนรู้ เข้าใจ พหุสังคมไทย”
ด้านบริหารจัดการ
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O34นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) พ.ศ.2565
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (2566)
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม ITA (SD)
สถาบันวิจัยภาษาฯ ประกาศเจตจำนงสุจริต
กิจกรรม RILCA Together Moving the Future สร้างประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี (2566)
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2566)
แผนปฏิบัติการแการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 (2566)
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน”
ประชาสัมพันธ์และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (2566)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก)
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (2565)
ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ปฏิทินการขับเคลื่อน เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Integrity and Transparency Assessment: MU ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2566)
รายงานผลการขับเคลื่อน เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Integrity and Transparency Assessment: MU ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง