การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2565

หน้าแรก > คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) > การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2565

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment – OIT)


O001โครงสร้าง
ผังโครงสร้างภายในสถาบันฯ
ผังโครงสร้างสถาบันฯ
O002ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร เช่น ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร และ e-mail
O003อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถาบันฯ เช่น ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
O004แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) ฉบับย่อ
O005ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลที่อยู่ และแผนที่ของมหาวิทยาลัย
O006กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น ประกาศ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ

ด้านวิจัย

ระเบียบปฏิบัติ

ด้านการศึกษา

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ด้านบริหารจัดการ

1) สารบรรณ
       – ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รูปแบบเอกสาร หัวจดหมาย และตราสัญลักษณ์
       – ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
2) การเงิน
       – ประกาศ
       – แนวปฏิบัติ
3) พัสดุ
       – กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ
       – แบบฟอร์มงานบริหารพัสดุ
4) ทรัพยากรบุคคล
       – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
5) สวัสดิการ
       – สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
O007ข่าวประชาสัมพันธ์
– RILCA 360 ข่าวสถาบัน
– ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น กิจกรรมเด่น การทำ MOU และอบรม
O008Q&A
– ข้อมูลประเภท social media ที่เปิดให้บริการถาม – ตอบ [Line | Facebook | Email]
O009Social Network
– ประเภท social media ของสถาบันฯ [Line | Facebook | Email]
อ่านเพิ่ม แสดงผลน้อยลง
O010แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
O011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบที่ 1/2565
O012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
O013คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านวิจัย / วิเทศสัมพันธ์
– ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณวิจัยของสถาบัน
– คู่มือตรวจสอบเอกสารการเงินวิจัย (สำหรับนักวิจัย)

ด้านการศึกษา
– คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่
– คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตร

ด้านบริหารจัดการ
1) อาคารสถานที่        
– แผนการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และแนวทางการปฏิบัติ
2) การเงิน        
– ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3) พัสดุ        
– ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4) ทรัพยากรบุคคล        
– คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
O014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการให้บริการและการรับบริการ
ด้านวิจัย / วิเทศสัมพันธ์
– ขั้นตอนการดำเนินงานรับจ้างวิจัยและบริการวิชาการ
– ระเบียบและแนวปฏิบัติ
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ด้านการศึกษา
– คู่มือ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (สาหรับนักศึกษาไทย) (SA)
– ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์
– ขั้นตอนในการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษา
– คู่มือสําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการสมัครสอบภาษาอังกฤษ
– ปฏิทินการศึกษา
– บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

ด้านบริหารจัดการ
1) สวัสดิการ        
– สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
O015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ด้านการศึกษา
จำนวนนักศึกษารับเข้า

ด้านบริการวิชาการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2560 – 2564
O016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ด้านวิจัย
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการด้านวิจัย

ด้านการศึกษา
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2560-2563
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2564 (ประเมินเดือนมิถุนายน 2565)

ด้านบริการวิชาการ
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ เดือนกรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565
O017E–Service

ด้านวิจัย
ระบบ Academic Profile

ด้านการศึกษา
Download แบบฟอร์มด้านการศึกษา

ด้านบริหารจัดการ
ข้อมูลช่องทางการให้บริการ E–Service [Line | Facebook | Email]
– ประชาสัมพันธ์ / โสตทัศนูปกรณ์
– IT – แจ้งซ่อม
– ขอเช่าใช้สถานที่
– ระบบ Action Plan Online
– E-Payroll System
– ระบบขอบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ Online
– ระบบขอหนังสือรับรอง
อ่านเพิ่ม แสดงผลน้อยลง
O018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย รอบที่ 1/2565
O020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
O022ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2565
O024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)
O025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
– การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการสร้างความมั่นคงทางการเงิน
O026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากำลังคนสายวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการทำงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
– คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของบุคลากรที่เป็น MU-Talents
– โครงการ RILCA R&D Sandbox
O027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
       – E-Recruitment
2) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
       – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2551
3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
       – ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
       – แนวทางสำหรับการจัดทำแบบบันทึกแผนการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565
       – แนวทางและหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2565 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2565
5) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
       – ประกาศ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมสถาบันฯ พ.ศ. 2563
       – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
O028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัยมหิดล
– ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560
O030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ช่องทางร้องเรียน Online
– ช่องทางร้องเรียนผ่าน social media ของสถาบันฯ [Line | Email]
– ช่องทางร้องเรียน Onsite
O031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไม่มีข้อร้องเรียน
O032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
– ช่องทางรับฟังความคิดเห็น Online
– ช่องทางร้องเรียนผ่าน social media ของสถาบันฯ [Line | Email]
– ช่องทางรับฟังความคิดเห็น Onsite
O033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– พิธีลงามบันทึกความร่วมมือ สร้างสังคสูงวัยรู้ทันสื่อ
– การประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านพหุภาษาพหุวัฒนธรรมอาเซียน + 3
O034เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
O035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
คำสั่ง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ที่ 27/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
O036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
O037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการแการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
O038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โปสเตอร์ประกวดคำขวัญ Popular Vote ในหัวข้อ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล”
O039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ด้านทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน จากรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565
O040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
การดำเนินงานตามแนวทางการจัดการด้านทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน จากรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนแรก)
O041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินงานตามแนวทางการจัดการด้านทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน จากรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564
O042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการขับเคลื่อน เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Integrity and Transparency Assessment: MU ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการขับเคลื่อนแผนการขับเคลื่อน เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Integrity and Transparency Assessment: MU ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2565 – เมษายน 2565)

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง