กลุ่มวิจัยชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์ และนวัตกรรมสังคม

หน้าแรก > การวิจัย > กลุ่มวิจัย > กลุ่มวิจัยชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์ และนวัตกรรมสังคม

กลุ่มวิจัยชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์ และนวัตกรรมสังคม


ประธาน

 ผศ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย

สมาชิก

  • ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ (ที่ปรึกษา)
  • รศ.ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง (ที่ปรึกษา)
  • ผศ.ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ (รองประธานคนที่ 1)
  • ผศ.ดร. พธู คูศรีพิทักษ์ (รองประธานคนที่ 2)
  • อ.ดร.ยุทธพร นาคสุข (รองประธานคนที่ 3)
  • ผศ.ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ (เลขานุการ)
  • นางสาวธีวรรณ มิ่งบัวหลง

Introduction and Focus

กลุ่มวิจัยชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์ และนวัตกรรมสังคม ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

วิสัยทัศน์

นวัตกรรมเพื่อวัฒนธรรมยั่งยืน

พันธกิจ

สร้างประโยชน์สุขให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการบริการสังคมอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริงกับชุมชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ เป็นแพลตฟอร์มของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการปริวรรตวัฒนรรม และร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม

ค่านิยมหลัก

E = Ethnicity ยึดประโยชน์กลุ่มชาติพันธุ์เป็นกิจที่หนึ่ง
T = Transformative ปริวรรตวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
H = Holism = ทำงานเชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
N = Novelty = สร้างนวัตกรรมนำการพัฒนา
I = Integrity = มั่นคงในบูรณภาพทางวิชาการ
C = co-creation = เน้นการมีส่วนร่วมอย่างสูงสุด