กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสุขภาวะ

หน้าแรก > การวิจัย > กลุ่มวิจัย > กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสุขภาวะ

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสุขภาวะ


กลุ่มวิจัย “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสุขภาวะ” (Cultural Diversity and Well-being: CDWe) เป้าหมายของกลุ่มวิจัยระยะสั้นในช่วง 4 ปี (2564-2567) สนใจผลพวงของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการย้ายถิ่นและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงอายุ ที่สัมพันธ์กับสุขภาวะของบุคคลและสังคมในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นความท้าทายในศตวรรษที่ 21 โดย ใช้มุมมองทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่คงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ความสมานฉันท์ สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสนอมุมมองที่เป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจจากการย้ายถิ่นในบริบทไทยเชื่อมสู่สากล

ประธาน

รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ 

สมาชิก

 • อ.ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
 • รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
 • ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
 • นายวิทยา ไชยดี 
 • อ.ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • รศ.ดร.กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

นักวิชาการต่างประเทศ

 • Prof. Karl Husa, Geography and Regional Research,University of Vienna, Austria
 • Asst. Pro. Gunnar Stange, Geography and Regional Research, University of Vienna, Austria
 • Dr. Lukas Husa, Geography and Regional Research,University of Vienna, Austria
 • Assoc. Prof. Yumi Kimura, Osaka University, Japan
 • Assoc. Prof. Yasuko Ishimoto, Department of Health and Sports Science, Kawasaki University of Medical Welfare, Japan

เว็บไซต์ : lcxtra.mahidol.ac.th/CDWe