กลุ่มวิจัยการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

หน้าแรก > การวิจัย > กลุ่มวิจัย > กลุ่มวิจัยการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

กลุ่มวิจัยการสื่อสารเพื่อการพัฒนา


ประธาน

รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ 

สมาชิก

  • รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์ (ที่ปรึกษา)
  • ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
  • อ.ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
  • ผศ.ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย 
  • อ.กฤตยา อกนิษฐ์
  • ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี
  • รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

Introduction and Focus

มุ่งวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาให้กับวงวิชาการ รวมถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมพลังคน ชุมชน และสังคมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ : https://www.iceml.org/