กลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล ภาษา และสังคม

หน้าแรก > การวิจัย > กลุ่มวิจัย > กลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล ภาษา และสังคม

กลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล ภาษา และสังคม


ประธาน

ดร.สราวุฒิ ไกรเสม

สมาชิก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป ธรรมวิจิตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 • อาจารย์จตุรวิทย์ ทองเมือง (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • อาจารย์ศศิวิมล คงสุวรรณ (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
 • ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ
 • ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ (ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
 • ดร.ปรัชญา บุญขวัญ (ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
 • นายธนนท์ หลีน้อย (ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
 • ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี (เลขานุการ)

Introduction and Focus

กลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล ภาษา และสังคม มุ่งเน้นที่จะพัฒนางานวิจัยเชิงสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเสียงพูดและภาษา ภาษาศาสตร์และการแปล ภาษาและอัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล มานุษยวิทยาดิจิทัล ชาติพันธุ์วรรณาดิจิทัล พฤติกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล และพฤติกรรมการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ โดยเป็นแหล่งรวมนักวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ การแปล การศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา นิเทศศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ของตนเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ การวิจัยพลวัตทางภาษาและสังคมในยุคดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม