กลุ่มวิจัยจีน – ไทยศึกษา

หน้าแรก > การวิจัย > กลุ่มวิจัย > กลุ่มวิจัยจีน – ไทยศึกษา

กลุ่มวิจัยจีน – ไทยศึกษา


ประธาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร 

สมาชิก

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล (คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล)
  • ดร.สุภาพร คชารัตน์
  • อาจารย์จุฬาลักษณ์ นาควัฒนเศรษฐ์ (นักวิชาการอิสระ)
  • อาจารย์ ไห่หยาง (โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อ.ไห่หยาง)

Introduction and Focus

จีนเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยมาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า 47 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518) สำหรับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้เปิดให้บริการวิชาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาจีนมาเป็นเวลากว่า 5 ปี และประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับจากนักศึกษาจีนเป็นอย่างยิ่ง ทางกลุ่มวิจัยจึงได้ก่อตั้งกลุ่มจีน-ไทยศึกษาขึ้นมา โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเชื่อมโยงระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา อาหาร ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจหรือสภาพสังคมต่างๆ การอพยพย้ายถิ่น ที่เกี่ยวกับชาวจีนในไทยและภูมิภาคเอเชีย หรือชาวไทยในจีนตอนใต้ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องจีน-ไทย ก่อให้เกิดความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในกลุ่ม ตลอดจนขยายผลไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการวิชาการและต่อยอดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การชี้แนะเชิงนโยบาย อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายเครือข่ายไปยังนักวิชาการผู้สนใจศึกษาเรื่องจีน-ไทยศึกษาในบริบทต่างๆจากทุกภูมิภาคของโลก นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีปฏิบัติ ประเพณี ศิลปกรรม จิตกรรม วรรณกรรมจีน อาหารที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจีนแลอื่นๆ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปด้วย