กลุ่มวิจัยสาธารณศิลป์

หน้าแรก > การวิจัย > กลุ่มวิจัย > กลุ่มวิจัยสาธารณศิลป์

กลุ่มวิจัยสาธารณศิลป์


ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ

สมาชิก

  • อาจารย์ ดร.สกาวรุ้ง สายบุญมี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา

Introduction and Focus

กลุ่มวิจัยนี้สนใจศึกษาความหมายสาธารณศิลป์ผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์ การสร้างความหมายภาษาและวัฒนธรรม พื้นที่สาธารณะและการจัดแสดง ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ ศิลปินและชุมชน ภูมิทัศน์วัฒนธรรม การออกแบบเมืองหรือชุมชนที่หลากหลายมุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยศิลปกรรม การปรับปรุงภาพลักษณ์ชุมชน การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชมอีกทั้งยังส่งเสริมความรู้สึกของการเป็นชุมชน ความตระหนักรู้ถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมและการบูรณาการทางสังคมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและวิธีการให้ความรู้และการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมไปถึงการใช้สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มวิจัยทำงานด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งวิธีวิทยาและการบูรณาการศาสตร์และให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยื่น (SDGs) ในหลากหลายมิติ โครงการที่กลุ่มดำเนินการในปัจจุบัน เช่น โครงการสาธารณศิลป์:การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อวิถีความเหมาะสมใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมวัฒนธรรมหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19, สองวัยเข้าใจสื่อ: การขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังและการรู้เท่าทันสื่อกับกลุ่มเยาวชนสู่กลุ่มผู้สูงวัยผ่านมิติวัฒนธรรม, โครงการเยาวชนร่วมใจรักษ์ภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการต่อยอดและเพิ่มมูลค่ามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น, โครงการสืบสาน ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์