กลุ่มวิจัยประเด็นข้ามชาติและพลวัต(พหุ)วัฒนธรรมในอาเซียน, อินเดีย และเอเชียแปซิฟิก

หน้าแรก > การวิจัย > กลุ่มวิจัย > กลุ่มวิจัยประเด็นข้ามชาติและพลวัต(พหุ)วัฒนธรรมในอาเซียน, อินเดีย และเอเชียแปซิฟิก

กลุ่มวิจัยประเด็นข้ามชาติและพลวัต(พหุ)วัฒนธรรมในอาเซียน, อินเดีย และเอเชียแปซิฟิก


ประธาน

รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์

สมาชิก

  • ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิทราทร (ที่ปรึกษา) 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ (ที่ปรึกษา)
  • รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา
  • นายสิทธิพร เนตรนิยม
  • อ.วิมลสิริ เหมทานน์ (MUIC)
  • ผศ.วราภรณ์ มนไตรเวศย์ (ม.ศิลปากร)
  • นางสาวมิรันดา ภูบาล
  • นายอภิรัฐ คำวัง
  • นางสาวพิมพ์พรรณ ทองเปลว (เลขานุการ)

Introduction and Focus

“กลุ่มประเด็นข้ามชาติและพลวัตทาง(พหุ)วัฒนธรรมในอาเซียน, อินเดียและเอเชียแปซิฟิก” เป็นกลุ่มวิจัยที่พัฒนามาจากกลุ่มวิจัยที่ทำงานภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยคลัสเตอร์อาเซียน ซึ่งมีการทำงานร่วมกับคณะสถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล คือ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และเครือข่ายภายนอกภายใต้มหาวิทยาลัยวิจัยไทย และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มมีการทำงานต่อเนื่องก่อนการตั้งกลุ่มวิจัยนี้ โดยเป้าหมายในการทำงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ